Stenrevet på Læsø Trindel før genopretningen - The reef at Laesoe Trindel before restoration

Billederne er fra stenrevet på Læsø Trindel før genopretningen. Klik på billedet for større udgave.

The fotos are from Laesoe Trindel before nature restoration. Click for larger picture.

Toppen af stenrevet på Læsø Trindel består mest af mange små sten. Når det blæser på Læsø Trindel, når bølgernes kræfter også ned på havbunden. Det får de mindre sten til at rulle rundt. Forholdene er derfor meget ustabile for de dyr og planter der lever fastvokset på stenene.

Tangskoven på det lave vand består i dag mest af små, ofte enårige arter. Billederne herunder er taget på 6 meters vanddybde. Fotograf: Karsten Dahl, DMU.

Blandet algesamfund med trådalger. Fotograf: Kim Lundshøj

Blandet algesamfund domineret af trådalger.

desmarestia med fedtemøj

Almindelig Kællingehår med fedtemøj.

Plysbelægninger på småsten

Plysbelægninger på småsten.

Strengetang er karakterart for ustabil havbund

Strengetang er en karakterart for den ustabile stenrevsbund.

På de større vanddybder er der flere af de store sten og bølgernes påvirkning er mindre. På de store sten ses en veludviklet tangskov med mange arter. Tangskoven domineres her af større og flerårige arter. På 9 meters vanddybde er der dog stadig langt mellem de store sten. Fotograf: Karsten Dahl, DMU.

Blodrød ribbeblad

Blodrød ribbeblad på lille sten gemt i gruset.

Almindelig kællingehår

Grusbund med spredte sten og alger.

Når BlueReef projektet er gennemført, får vi igen de sammenhængende områder med store, stabile sten på havbunden. Den veludviklede tangskov er levested for en masse fisk, krebsdyr og bunddyr. Fotograf: Karsten Dahl, DMU.

Algesamfund på stor sten

Her er et eksempel på, hvordan en veludviklet tangskov kan se ud, når naturgenopretningen er gennemført på Læsø Trindel.

dykker

Dykker filmer på Læsø Trindel.
Fotograf: Kim Lundshøj

Natura 2000

Natura 2000 - logo Området er en del af Natura 2000 – et netværk af udpegede naturområder i EU.
Læs om Natura 2000

En del af EU LIFE-programmet

EU LIFE - logoProjektet er finansieret af
EU LIFE III og Naturstyrelsen i samarbejde med Aarhus Universitet og DTU Aqua.