Nu lægges der sten ud på Læsø Trindel

Netop nu sejler en stor pram sten fra Norge til Læsø Trindel. Her skubbes stenene af prammen på resterne af stenrevet, som ligger som en undersø-isk højderyk. Det sker som led i det såkaldte BlueReef projekt, som skal genoprette stenrevet på Læsø Trindel.

Det nye rev skal stabilisere det eksisterende stenrev på Læsø Trindel og det skal skabe nye områder med de sjældne huledannende stenrev. I alt udlægges sten på ca. 4,5 ha havbund.

Naturgenopretningen af stenrevet på Læsø Trindel sker med brudsten fra Norge. Stenene bliver brudt i et stenbrud på Kragerø i Sydnorge, hvorfra de bliver fragtet på en stor pram til Læsø.

Lastning af sten på pram. Foto: Jens Skovsgaard, Niras

Den første last sten blev sejlet til Læsø Trindel i starten af juni måned.

Der vil blive udlagt i alt 50.000 m3 sten, hvilket svarer til ca. 85.000 tons. Stenudlægningen fortsætter hen over sommeren og afsluttes senest i okto-ber. Herefter er det op til naturen at indtage og kolonisere stenrevet på Læsø Trindel. Projektområdet er lukket for adgang for andre end entrepe-nøren og andre med tilknytning til stenudlægningen mens selve stenudlæg-ningen sker. Af sikkerhedsmæssige hensyn vil området først blive åbnet, når der er foretaget en ny søopmåling, og et nyt søkort er udarbejdet for Læsø Trindel.

Natura 2000

Natura 2000 - logo Området er en del af Natura 2000 – et netværk af udpegede naturområder i EU.
Læs om Natura 2000

En del af EU LIFE-programmet

EU LIFE - logoProjektet er finansieret af
EU LIFE III og Naturstyrelsen i samarbejde med Aarhus Universitet og DTU Aqua.