Kort / Map

BlueReef projektområdet ligger inden for habitatområde nr. 168 Læsø Trindel og Tønneberg Banke.

The BlueReef project area is located within the Natura2000 site no 168 "Læsø Trindel and Tønneberg Banke"

kort

Læsø Trindel: 3-dimensionelt kort over havbunden før genopretningen.

Læsø Trindel: three-dimensional map that shows the seafloor before restoration af the reef.

Læsø Trindel 3D