Om projektet / About the project

Foto: Naturstyrelsen


Baggrund / background

En særlig natur knytter sig til stenrev, der rejser sig højt fra den omkringliggende havbund. Her findes en fantastisk artsrigdom af dyr og planter, eksempelvis søanemoner, læderkoraller og udbredte tangskove med grønne, brune og røde planter.Stenrev på lavt vand er blevet en sjælden naturtype i Danmark på grund af især stenfiskeri til havnemoler og kystsikringsanlæg. Stenrevet ved Læsø Trindel i det nordlige Kattegat er ved at forsvinde, især partier med huler mellem stenblokkene er stort set væk. Og uden de store sten, er andre dele af revet ubeskyttet mod strøm og bølger.

Boulder reefs rising out of the seabed support a very high biodiversity like for example large sea urchins and leather corals. InDenmark boulder reefs on shallow waters have become rare due to intensively exploitation where the large boulders have been used for construction of harbour jetties and sea defences.The boulder reef at Læsø Trindel in the northern Kattegat is about to disappear, especially the cavernous boulder reef. The reef is being degraded because of the removal of the bigger boulders, which protect the reef against currents and waves.

Formål / Objectives

Det overordnede formål med projektet er at genoprette og sikre gunstig bevaringsstatus for stenrevet, som ligger i Natura 2000-området Læsø Trindel og Tønneberg Banke. Det skal ske ved at genoprette huledannende stenrev og beskytte eksisterende stenrev mod erosion, for derved at genskabe en veludviklet vegetation med tilhørende fauna og et godt levested for fisk og skaldyr. Desuden skal projektet være med til at skabe større opmærksomhed om marin naturgenopretning hos forvaltere, politikere og den brede offentlighed.

The main objective of the project is to restore and maintain a favourable conservation status of the reef which is situated in the Natura 2000 area Læsø Trindel af Tønneberg Banke. This shall be obtained by restoring cavernous shallow offshore boulder reef and stabilising existing boulder reefs and thereby restoring a high biodiversity of fauna and flora. Further it is an objective to increase awareness among environmental managers, policymakers and the broader public on marine nature restoration.

Aktiviteter / Actions

Projektet blev indledt med en række forundersøgelser af havbundens beskaffenhed og bæreevne, hydrografiske forhold (strøm, bølger, vandstand m.m.), sedimenttransport og design af revets struktur. Der blev i 2008 udlagt ca. 86.000 tons sten for at stabilisere dele af revet og genetablere huledannende rev. Stenene varierede i størrelse mellem 1 – 6 tons og blev hentet fra et stenbrud i det sydlige Norge. Tangplanter, bundfauna og fisk er blevet overvåget før og efter genopretningen, ligesom der er foretaget opmåling af dybdeforhold med henblik på opdatering af søkort. Endelig vil der blive udarbejdet en forvaltningsplan for det genoprettede stenrev. Projektet vil løbende kunne følges via hjemmeside, artikler m.v. Der vil blive produceret videofilm om hele projektforløbet og opsat informationstavler. Projektets resultater vil blive præsenteret på et internationalt symposium.

The project involved several prepatory actions such as geological investigations to test the feasibility of the seafloor, hydrological investigations, analysis of impact of sediment transport and reef design.The construction of the reef was carried out in 2008 with app. 86.000 tons boulders of various sizes with a weight of app. 1 – 6 tonnes. The boulders were blasted in a quarry in southern Norway.A biological monitoring programme has been carried out to based on a “Before –After” approach.   Fauna and flora has been monitored before and after the construction and a post bathymetry has been carried out for updating Navigational Charts for the project area. Further a management.The project is being disseminated through web site, articles, information boards, pamphlets and video production. The results of the project will be presented at an international symposium.

Tidsplan, økonomi og organisering / Timeschedule, finance and organization

Blue Reef projektet blev startet i 2006, og udlægningen af sten skete i 2008. Projektet afsluttes den 1. april 2013 og med afrapportering til EU LIFE den 1. juli 2013. Projektet er budgetteret til ca. 35 mio. kr., hvoraf EU bidrager med knap 50 %. Projektet gennemføres af Naturstyrelsen i samarbejde med Aarhus Universitet og DTU Aqua. Blue Reef Flyer

The Blue Reef project was started in 2006 and the construction of the reef took place in 2008. The project ends at 1st of April 213 with reporting to EU LIFE by 1st of July 2013.The budget is app. 4,8 million Euro, where EU if financing about 50 %.The project is implemented by Danish Nature Agency in cooperation with the University ofAarhus and the National Institute of Aquatic Resources.

Info ark om BlueReef (Information leaflet, only in Danish)

Natura 2000

Natura 2000 - logo Området er en del af Natura 2000 – et netværk af udpegede naturområder i EU.
Læs om Natura 2000

En del af EU LIFE-programmet

EU LIFE - logoProjektet er finansieret af
EU LIFE III og Naturstyrelsen i samarbejde med Aarhus Universitet og DTU Aqua.