Bredmade Vådområdeprojekt - Forundersøgelse

Projekttype Vådområdeprojekt
Forundersøgelse
Periode 2019-2020
Samarbejdspartnere Horsens og Hedensted kommuner
Økonomi 719.000 kr.

Forundersøgelse af vådområdeprojekt

Naturstyrelsen undersøger i efteråret 2019/foråret 2020 muligheden for at gennemføre et vådområdeprojekt i dele af Korning Bæk og Ølsted Å i Horsens og Hedensted kommuner. 

Formålet med projektet er:

  • at fremme naturens kvalitet, sammenhæng og robusthed i ådalen
  • at reducere kvælstofmængden til Horsens Fjord og dermed medvirke til at forbedre vandmiljøet.

Der udarbejdes en teknisk, biologisk og ejendomsmæssig forundersøgelse, som skal afdække mulighederne for et projekt, hvor der opnås tilstrækkelig kvælstoffjernelse i projektområdet samtidigt med, at forringelser i værdifulde biotoper og negative påvirkning af udpegede arter undgås og at der samlet set sker en forbedring af naturforholdene i området. 

Indsatsen finansieres af midler fra EU´s landdistriktsprogram da indsatserne medvirker til at opfylde EU’s vandrammedirektiv.

En eventuel gennemførsel af projektet vil bero på frivillighed fra de deltagende lodsejeres side.

Virkemidler overfor lodsejere er 20 årige kompensationsaftaler om permanent udtagning, eller køb og salg af projektjord gennem jordfordeling.

Projektet skal udføres i henhold til bekendtgørelser, vejledninger og anvisninger på http://vandprojekter.dk

 

 

 

Nyheder

Projektforløb

 

August: Opstart af forundersøgelse

Juni:     Bevilling til forundersøgelse

April:     Lodsejermøde Ølsted sognegård

Efterår: Evt. orienteringsmøde om forundersøgelsen

Forår:   Afslutning af forundersøgelse

 

Kort over projektområdet

Undersøgelsesområdet omfatter dele af Korning bæk og Ølsted å, som løber ud i Bygholm Å og Horsens Fjord.

Der er oversigt over den sydlige del af området fra parkeringspladsen ved Hovedvejen.

Kontakt

Anne Gro Thomsen

Projektleder
Naturstyrelsen Søhøjlandet