Brokholm Sø - Havbjerg Skov

Omdannelse af små 300 ha tidligere landbrugsjord i Brokholm-området nord for Breum i Salling til sø, skov og lave enge.

I 1997 lykkedes det Naturstyrelsen ved en stor jordfordeling at samle små 300 ha tidligere landbrugsjord i Brokholm-området nord for Breum i Salling. De 125 ha stammede fra et tidligere pumpelag, hvor vandet ligesom i Spøttrup i mange år var pumpet ud af en tidligere sø.

Brokholm

I dette område er den gamle sø på ca. 80 ha gendannet. Resten af området er lave enge, som afgræsses.

Umiddelbart op til søen er desuden samlet ca 120 ha, hvor de første træer i en ny skov blev plantet i nov. 1998. Skoven er nu færdigplantet og består af fortrinsvis løvskov, men også nåleskov, blandskov og åbne arealer med sletter, småsøer og bække.

Havbjerg

Der er anlagt p-pladser, stier og primitive lejrpladser.
Ved søen vil der blive stier og fugletårn og med tiden er det hensigten at etablere udstilling og information i en af de erhvervede gårde.

I Gåsemosen har staten erhvervet ca. 50 ha, og det er målet, at der i samarbejde med de private lodsejerne her skal foretages en naturgenopretning af mosen.

Brokholm sø og Havbjerg Skov vil til gavn for beboerne og turisterne blive et naturmæssigt værdifuldt åndehul i det ellers meget tæt opdyrkede Salling.

Naturcenter Brokholm