Burkal lavbundsprojekt - Realisering

Naturstyrelsen Sønderjylland har i 2021 fået tilsagn til realisering af lavbundsprojekt Burkal i perioden 2021 til 2025 på baggrund af en teknisk og ejendomsmæssig forundersøgelse. Projektet realiseres med midler fra EU´s Landdistriktsprogram.

Projekttype Forundersøgelse af lavbundsprojekt Burkal  Etablering af lavbundsprojekt Burkal
Periode 16. maj 207 - 23. juni 2019 

23. januar 2020 - 1. februar 2025

Projektareal 250 ha  139,54 ha
Økonomi 438.650,00 kr. 

1.433.100,00 kr. + reserveret ramme til jordkøb/jordfordeling

 

Projektbeskrivelse

Burkal lavbundsprojekt er beliggende sydvest for Bylderup-Bov i Aabenraa Kommune. Projektområdet består af to vandløbssystemer Gammelå og Grøn Å, som løber henholdsvis syd og nord om Burkal By i mindre ådale. På baggrund af en forundersøgelse med et undersøgelsesområde på 249 ha, er der afgrænset et projektområde på 130 ha. Ændringen skyldes at de nederste strækninger af både Grøn Å og Gammelå samt hele Lillestrømmen er afskåret fra projektområdet. Årsagen for tilretning skyldes en kombination af hydrologi, jordbundsforhold samt ordningens formelle krav.

 

I projektområdet sløjfes grøfter og brinker afskrabes for at genskabe naturlige hydrauliske forhold. Dette bidrager til at skabe iltfattige forhold, som betyder, at nedbrydningen af jordbundens indhold af tørv forhindres/forsinkes eller opbygges på ny. Herudover er enkelt sø planlagt etableret i det nordlige projektområde. Der indgår 30 lodsejere i projektet.

 

Projektet er vurderes til reducere udledningen af drivhusgasser med i alt 1734,40 ton CO2-ækv./år, svarende til 13,4 ton CO2-ækv./ha/år. Projektet er beliggende i hovedvandopland 4.1 Kruså-Vidå og kystvandopland Lister Dyb (111), Vidå-Kruså delen. Den forventede kvælstofreduktion er i alt 3.644 kg N/år, svarende til 28 kg N/ha/år.

Projektforløb

Burkal Lavbundsprojekts overordnede formål er en reduktion af udledning af drivhusgasser fra kulstofrige lavbundsjorder ved ophør af dyrkning og sløjfning af dræn og grøfter, og genskabe områdets naturlige hydrologi og dermed dets økologiske funktion.

 

Ved vandmætning af jorderne opstår der iltfattige forhold, som betyder, at nedbrydningen af jordbundens indhold af tørv forhindres eller forsinkes og der dermed frigives mindre eller ingen CO2.

 

Projektet bidrager til at fremme naturens kvalitet, sammenhæng og robusthed ved at understøtte den naturlige hydrologi i ådalen, som i dag består af engområder, beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3. I dette konkrete tilfælde er der tale om lave arealer og enge i ådalen omkring Grønå, Lillestrøm og Gammelå.

 

Forundersøgelsen skal klarlægge, hvor stor reduktionen af CO2-ækvivalenter pr/ha/år vil være, hvis der bliver gennemført et lavbundsprojekt, samt hvilke anlægsarbejder der skal udføres for at opnå den størst mulige reduktion af CO2 uden påvirkning af arealer udenfor projektområdet. Samtidig skal det sikres, at projektet ikke påvirker den eksisterende natur på en negativ måde. Det forventes at reduktionen vil ligge på ca. 18 tons CO2-ækv. pr/ha/år. Udover lavbundskortet (Tørv2010) vil der blive suppleret med jordprøver de steder, hvor der ikke er udpeget, at jorden indeholder mindst 12% organisk kulstof. Herudover vil der blive indsamlet prøver, som skal bestemme risikoen for frigivelse af fosfor. Projektet afvander til hovedvandopland 1.10 Vadehavet, delvandopland Lister Dyb, Vidå-Kruså delen (nr. 111).

 

Oktober 2017

  • Der blev indgået kontrakt med ATKINS A/S om gennemførelse af den tekniske og ejendomsmæssige forundersøgelse.
  • Udtagning af jordprøver. Udføres af Atkins, tlf.: 52 51 98 49

Juli 2017

  • Der blev givet tilsagn om tilskud til Burkal Lavbundsprojekt.

Maj 2017

  • Der blev ansøgt om tilskud til forundersøgelse af lavbundsprojekt ved Burkal.
  • Lodsejermøde afholdt på Saksborg Kro - se program og referat i dokumentarkiv
  • Ejendomsmæssig forundersøgelse gennemført i juni 2018
  • Teknisk forundersøgelse gennemført i juli 2018 – se teknisk undersøgelse i dokumentarkiv

%MCEPASTEBIN%

  • Nyhedsbrev til lodsejer udsendt – se brev i dokumentarkiv

Der er indsendt ansøgning om realisering i 2020 på baggrund af den tekniske og ejendomsmæssige forundersøgelse. Se den tekniske forundersøgelse og nyhedsbrev om ansøgningen i dokumentarkivet.

Kort over Undersøgelsesområdet

Oversigtskort

Kontakt

Rune Juelsborg Karsten

Projektleder
Naturstyrelsen Sønderjylland

Marc Hammer Holck

Projektleder
Naturstyrelsen Trekantsområdet

Annette S. Jacobsen

Projektleder (forundersøgelse)
Naturstyrelsen