Vestamager - Digeforhøjelse

Det nye kystdige er færdigt

Omkring det inddæmmede Vestamager er der i tre år blevet arbejdet på et af Danmarks største klimatilpasningsprojekter. Diget er nu blevet forhøjet med ca.2 meter. Ja, faktisk er der blevet bygget et helt nyt dige inde bag det gamle dige. Diget sikrer store samfundsværdier så som byområder, infrastruktur og natur”, så der er mange interesser på spil, hvis stormflod og oversvømmelser skulle melde sig. Projektet er første led i at sikre hele Amager og Københavns Kommune og et eksempel på tiltag, der i fremtiden bliver nødvendigt for at klimasikre store samfundsværdier.

Projektet har også skabt en fantastisk mulighed for at åbne en kyststi på den gamle digekrone – en strækning, der tidligere lå som en del af et lukket fuglereservat. Det bliver nu muligt at cykle, rulleskøjte eller gå fra Islandsbrygge langs Kalvebodløbet helt ned til Kongelunden, en naturskøn strækning på14 kilometer. Stien har også forbindelse til 60 km. stiforløb over Kalvebodbroen og nordpå ad supercykelstien langs Vestvolden og sydpå til Dragør… Alt i alt et godt eksempel på hvordan klimasikring kan gå hånd i hånd med andre grønne formål.

Diger og den nye kyststi bliver officielt indviet d. 17. august af tidligere Miljøminister Ida Auken.

Digebyggeriet genoptaget august 2011

Naturklagenævnets har givet de endelige tilladelser til, at digebyggeriet kan forsætte som planlagt. Samtidig er den forstyrelsesfri periode, hvor fuglene yngle forbi for i år. Derfor køre dumperne igen i fast rutefart mellem Københavns Miljøcenter og diget omkring sydspidsen af Vestamager med den uforurende jord der skal sikre diget.


Diget omkring Klydesø på Vestamager set fra luften.

I perioden september 2009 til august 2012 bliver diget omkring Vestamager forhøjet, som en sikring mod stormflod og oversvømmelse. Forhøjelsen af diger sker som konsekvens af risikoanalyser fortaget i midten af 90érne, hvor man undersøgte risikoen for oversvømmelse af Ørestaden og Øresundsforbindelsen. Projektet er sat igang af Vestamager Pumpedigelag, som er en sammenslutning af lodsejere på Vestamager.

Paddehegn på Vestamager
På indersiden af dæmningen syd for Kalvebod Broen, er der sat et syv kilometer langt paddehegn, som skal forhindre frøer og tudser i at blive begravet under det nye dige.

Projektet er i fuld gang
Allerede nu kan man se, at der sker noget på arealerne omkring det gamle dige. Dels er der opsat et paddehegn på indersiden af det gamle dige, så frøer og tudser ikke bliver fanget under det nye dige. Dels kan man se de mange maskinder der fragter jord  ud til byggerig af det nye dige. Digebyggeriet sker med uforurenet jord fra Kalvebod Miljøcenter. Den lange frostperiode har givet gode betingelser for kørsel med de tunge maskiner, derfor er digebyggeriet skredet hurtig frem. I perioden frem til 1. april er der etableret et solidt digefundament helt frem til det sydlige fugletåren på Dæmningsvej.


Der etableres et kørefundament fra Kalvebod Bro og sydpå, hvor det nye dige skal ligge.

Et tårn og en bro må flytte
I begyndelsen af september vil fugletårnet på Dæmningsvej holde flyttedag. Tårnet står hvor det nye dige skal etableres, så en flytning er nødvendig. Tårnet bliver flyttet til en ny placering ved Hejresø, hvor det vil skabe gode muligheder for fugleobservationer i både søen og ud over det bagvedliggende Hestefælled. Der arbejdes på at etablere tre nye fugleskjul i den nye digekrone, som kommer til at ligge fordelt syd for Klysesø Reservat. Den gamle militær bro ved Ellevehøjvej skal også flyttes til en ny placering ved pumpehuset.Bro og tårn bliver flyttet til ny placering i begyndelsen af september


Der skal store maskiner til at flytte en hel bro!

Fred til fuglene
Naturstyrelsen, som ejer de areal, hvor diget forhøjes, vil i videst muligt omfang, minimere forstyrrelser og gener i den omgivende natur. Det betyder blandt andet, at der ikke må arbejdes på diget i den lukkede del af fuglereservatet i  fuglenes ynglesæson. Derfor vil digebyggeriet, i perioden fra 1. april til 15. juli, være stoppet i Klydesø reservatet, så de mange ynglefugle får fred.
Udsigten fra det Sydlige fugletårn, hvor digebyggeriet ligger stille hele foråret.

Dæmningsvej spærret

I hele perioden vil dele af Dæmningsvej være spærret, som følge af arbejdskørsel. Derfor er der opsat spærringer, som skal forhindre de bløde trafikanter i at komme for tæt på denne kørsel.  Du kan se hvor, at der er spærret på dette kort: Kort_Vestamager.pdf

Der bliver passet på padderne
På Vestamager lever der en lille bestand af den sjældne grønbroget tudse. Derfor er det vigtigt, at denne art beskyttes og de ikke lider skade under digebyggeriet. Padderne er blevet indsamlet i løbet af efteråret fra det område, hvor diget skal etableres og flyttet til den sikre side af paddehegnet. Efter ca. 5 ugers daglig afsøgning af området, er der i alt indfanget 11 grønbrogede tudser, 19 skrubtudser, 8 grønne frøer, samt 2 snoge mellem det 7 km. lange tudsehegn og diget. Tudser og frøer er alle udsat ved en af de nyetablerede jordbunker, hvor de vil overvintre uden for tudsehegnet. Tudser og frøer en nu gået i hi for vinteren. Der er samtidig blevet etableret nye paddehuller, så arten fremover får bedre levebetingelser. Læs mere om grønbroget tudse

Grønbroget tudse fanget i en spandfælde og sat ud i sikre omgivelser igen.

Rundtur mulig
I projektperioden arbejdes der på, at åbne for færdsel på den gamle digekrone, så en rundtur langs kysten er mulig når projektet er færdigt.

Tværsnit af dige
Tværsnit at det kommende digeanlæg

Kontakt
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til digeforhøjelsen, så kan du maile til: Obfuscated Email

Tilladelser

Start digeforhøjelse og paddehegn: Udsendt delafgørelse naturklagenævn-28-august 2008.PDF

Tillæg til delafgørelse: Præcisering af delafgørelse naturklagenævn-28-august.pdf

Tilladelse fra Kystdirektoratat: Tilladelse til forstærkning af Kalvebod dige Vestamager Vestamager Pumpedigelag.pdf

Tilladelse fra Transportministeriet: transportministeriet.PDF

Link
Beskrivelse af Vestamager

Lifeprojekt på Vestamager

Naturcenter Vestamager


Dige vest for Kongelund