Ekkodalens Moser

Vallensgårds Mose og Kærgårdsmosen. I forgrunden ses Ekkodalen.

Projekttype Naturgenopretning
Periode 2017-2020
Projektareal Ca 170 hektar
Økonomi Budget på 19,7 mio DKK.

Projektbeskrivelse

Baggrund
Det fremgik af regeringsgrundlaget fra november 2016, at det var regeringens ambition på frivillig basis at søge at genoprette Ekkodalens Moser til glæde og gavn for plante- og dyrelivet samt borgernes rekreative muligheder. Naturstyrelsen fik i 2017 fået opgaven med naturgenopretning af Miljø- og Fødevareministeren og var således bygherre på projektet, mens Miljøstyrelsen var myndighed i forbindelse med miljøvurderingen og Bornholms Regionskommune var myndighed på en lang række tilladelser, som kræves for projektets gennemførsel.

Istidssøen
Den sidste istid skabte Bornholms største indsø syd for Almindingen for foden af Ekkodalens klipper. Den vurderes at have været ca. 200 hektar stor og har omfattet Vallensgårds Mose, Kærgårdsmosen, Thorevandet og Udkæret. Langs søens bredder er der fundet de ældste spor efter menneskelig bosættelse, som kendes fra Bornholm. Helt op i 1700-tallet kan man på kort over Bornholm genfinde den store indsø, som dengang blev kaldt for Wallens Kier (Vallenskær). En del af indsøen udviklede sig ved naturlig tilgroning efterhånden til mose, og andre dele blev drænet for at skabe landbrugsjord. Vådområdet fremstår derfor væsentligt mindre i dag. En genopretning af dele af vådområdet vil gavne dyre- og plantelivet samt tilbyde borgerne nye naturoplevelser.

Projektstatus

  • Projektet er afsluttet og blev indviet af miljøminister Lea Wermelin 13. oktober 2020.
  • De tidligere landbrugsarealer bliver nu drevet med høslæt i en årrække, for at fjerne næringsstoffer fra jorden, inden der overgås til anden naturpleje.
  • Der foretages løbende hydrologiske undersøgelser i undersøgelsesområdet.


Oversigt over de gennemførte naturgenopretningstiltag.

Kontakt

Dorte Bugge Jensen

Biolog
Bornholm