Ekkodalens Moser

Vallensgårds Mose og Kærgårdsmosen. I forgrunden ses Ekkodalen.

Projekttype Naturgenopretning
Periode 2017-ca. 2020
Projektareal Ca 170 hektar
Økonomi Budget på 19,7 mio DKK.

Projektbeskrivelse

Baggrund
Det fremgik af regeringsgrundlaget fra november 2016, at det var regeringens ambition på frivillig basis at søge at genoprette Ekkodalens Moser til glæde og gavn for plante- og dyrelivet samt borgernes rekreative muligheder. Naturstyrelsen fik i 2017 fået opgaven med naturgenopretning af Miljø- og Fødevareministeren og var således bygherre på projektet, mens Miljøstyrelsen var myndighed i forbindelse med miljøvurderingen og Bornholms Regionskommune var myndighed på en lang række tilladelser, som kræves for projektets gennemførsel.

Istidssøen
Den sidste istid skabte Bornholms største indsø syd for Almindingen for foden af Ekkodalens klipper. Den vurderes at have været ca. 200 hektar stor og har omfattet Vallensgårds Mose, Kærgårdsmosen, Thorevandet og Udkæret. Langs søens bredder er der fundet de ældste spor efter menneskelig bosættelse, som kendes fra Bornholm. Helt op i 1700-tallet kan man på kort over Bornholm genfinde den store indsø, som dengang blev kaldt for Wallens Kier (Vallenskær). En del af indsøen udviklede sig ved naturlig tilgroning efterhånden til mose, og andre dele blev drænet for at skabe landbrugsjord. Vådområdet fremstår derfor væsentligt mindre i dag. En genopretning af dele af vådområdet vil gavne dyre- og plantelivet samt tilbyde borgerne nye naturoplevelser.

Projektstatus oktober 2020

 • Konsulentfirmaet COWI har udarbejdet en rapport som skitserer mulighederne for naturgenopretning inden for undersøgelsesområdet. Den kan læses her på siden under "Dokumenter".
 • Der foretages løbende hydrologiske undersøgelser i undersøgelsesområdet.
 • Miljøstyrelsen har gennemført en idéfase inklusive en offentlig høring.
 • Der har været afholdt et borgermøde i idéfasen.
 • Miljøstyrelsen har udarbejdet et afgrænsningsnotat, som danner rammen for en miljøkonsekvensrapport. Notatet kan læses her på siden under "Dokumenter".
 • Der er gennemført en jordfordeling hvor Naturstyrelsen overtog størstedelen af undersøgelsesområdet, så projektet kunne realiseres.
 • Miljøkonsekvensrapporten har været i offentlig høring. Link til Miljøstyrelsens side om høringen.
 • Der er afholdt et borgermøde om miljøkonsekvensrapporten.
 • Der er udarbejdet et detailprojekt.
 • Der indhentedes tilbud på anlægsopgaverne i foråret 2020.
 • Nye stier gennem Ekkodalen etableredes i august, september og oktober 2020.
 • Anlægsarbejdet foregik i august og september 2020.
 • Projektet blev indviet af miljøminister Lea Wermelin 13. oktober 2020. 


Oversigt over de gennemførte naturgenopretningstiltag.

Kontakt

Dorte Bugge Jensen

Biolog
Bornholm