LIFE Engfugle

Forbedring af levesteder for truede engfugle på 4 danske lokaliteter; Vestlige Vejler, Harboøre Tange, Vest Amager og Nyord.

Engfuglene er nogle af de mest truede fuglearter i Danmark. Siden 1970’erne er antallet af ynglende engfugle og antallet af egende ynglelokaliteter reduceret kraftigt. Engrylen ( Calidris alpina schinzii ) yngler i dag kun en fjerdedel af de steder hvor den ynglede i 1970’erne, og Brushanen ( Philomachus pugnax ) findes kun på en syvendedel af de tidligere ynglesteder.

Brushane

Engryle

Brushane
Foto: Peter Bundgaard

Engryle
Foto: Peter Bundgaard

Life Engfugle projektet (REMAB – Restauration of Meadow Bird Habitats), der er gennemført i perioden 2006-2009 har forbedret forholdene for især Engryle og Brushane i fire af de vigtigste yngleområder for engfugle i Danmark:

Projektet har desuden bidraget til at gennemføre den nationale handlingsplan for engfugle i Danmark. Derudover har projektet bidraget til at forbedre forholdene indenfor projektområderne for Rørdrum ( Botaurus stellaris ), Sortterne ( Chlidonas niger ) og Plettet rørvagtel ( Porzana porzana ), samt genskabe en gunstig bevaringsstatus for naturtyperne 1330 strandenge, og 3140 kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger.

Projektet er gennemført af Naturstyrelsen i samarbejde med Fugleværnsfonden.

Projektet havde et samlet budget på 10,6 mio. kr., og blev medfinansieres af EU’s Life Nature fond.

Projektet har resulteret i:

  • Genskabelse af naturlig hydrologi på 1900 ha engareal
  • Genskabelse af enge ved fjernelse af 220 ha træer og buske og 18 ha tagrør
  • Forbedrede yngle- og fødesøgningsmuligheder for Sortterne, Rørdrum og Plettet rørvagtel i de Vestlige Vejler
  • Etablering af et græsningslaug omfattende 900 ha strandeng
  • Udarbejdelse af en forvaltningsplan for arealer ved de Vestlige Vejler
  • Etablering af 25 kunstige rævegrave og rævesikring af broen fra Møn til Nyord
  • Etablering af et fugletårn og anlæggelse af 5 km stiforløb på Vest Amager
  • Et afsluttende seminar hvor 80 naturforvaltere blev præsenteret for projektets resultater, og hvor der blev udvekslet erfaringer om engfugleforvaltning
  • Bidrag til genskabelse af gunstig bevaringsstatus for 975 ha kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger (3140) i de vestlige Vejler.