Harboøre Tange

Projektområdet på Harboøre Tange afgrænses af Vesterhavet mod vest og Limfjorden (Nissum Bredning) mod øst. Mod nord afgrænses området af et dige i den sydlige del af Thyborøn, og mod syd af et dige nord for Harboøre. Området er udpeget som EF-fuglebeskyttelsesområde og RAMSAR-område, og området regnes for en af de vigtigste engfuglelokaliteter i Danmark.

Området består af to lavvandede saltvands/brakvands-laguner (Thyborøn Fjord og Harboøre Fjord) med et samlet areal på ca. 500 ha . Den øvrige del af projektområdet består af strandenge (ca. 500 ha ), samt klitarealer, rørskov, krat og diger (ca. 100 ha ).

Figur: Kort over projektområdet på Harboøre Tange. Slusens placering er angivet med en rød plet.

Lagunesøerne og strandengene på Harboøre Tange udgjorde tidligere en del af Nissum Bredning, men i forbindelse med etablering af vej og jernbanedæmningen mellem Thyborøn og Harboøre blev området inddiget, og har herefter kun stået i forbindelse med Limfjorden via en smal sluse under vejdæmningen i nordenden af den nordligste lagunesø (Thyborøn Fjord). De to lagunesøer står i forbindelse med hinanden via en smal grøft.

Da lagunesøerne står i direkte forbindelse med Limfjorden gennem slusen følger vandstanden på engen og i Lagunesøerne med en lille forsinkelse vandstanden i Limfjorden. Som følge af varierende vandstande i Limfjorden kan der regelmæssigt forekomme oversvømmelse af de lavere liggende engarealer og småøer, hvilket i enkelte år har medført massive tab af engfuglereder og unger.

For at undgå oversvømmelse af engfuglenes reder på engen er der derfor, i forbindelse med Life-engfugleprojektet, blevet etableret en sluseport i slusen ved den nordlige lagunesø. Sluseporten reguleres automatisk og sikrer, at vandstanden i den nordlige lagunesø holder sig indenfor intervallet -0,20 m og + 0,10 m over dansk normal nul (DNN) i perioden fra 16. april til 31. oktober. I den øvrige del af året er slusen helt åben, og vandstanden i søerne og på engen kan variere frit.

Billede af sluseporten på Harboøre Tange
Foto: Kaj Beck A/S