Eriksborg skov

Projekttype Skovrejsningsprojekt
Periode 2021- 
Samarbejdspartner Silkeborg Kommune
Økonomi potentielt 63 mio. kr.

Eriksborg Skov - et nyt stort bynært skovrejsningsprojekt nord for Silkeborg

I samarbejde med Silkeborg Kommune har Naturstyrelsen afsluttet myndighedsarbejde, lodsejermøder og offentlig høring af planerne om at etablere et nyt stort bynært og grundvandsbeskyttende skovområde nord for Silkeborg med arbejdsnavnet Eriksborg Skov.

Samarbejdsaftalen blev underskrevet af parterne i april 2022

Baseres på frivillighed

Skovrejsningen, som samarbejdsaftalen muliggør, gennemføres ved, at Naturstyrelsen med medfinansiering fra Silkeborg Kommune løbende erhverver jord inden for projektområdet, og i fællesskab med Silkeborg Kommune, borgere og andre interessenter planlægger og forvalter disse som fredskovspligtige arealer.

Det vil være frivilligt, om man som berørt lodsejer vil sælge jord til det mulige skovrejsningsprojekt.

Om projektet

Projektets primære formål er at sikre, at naturudvikling og byudvikling går hånd i hånd med udviklingen af de nye byområder mellem Silkeborg og Grauballe og dermed sikre de bedste rammer for naturen såvel som for nuværende og kommende beboeres hverdagsliv og friluftsliv. Det er ligeledes et vigtigt formål at beskytte drikkevandsinteresserne, der er knyttet til grundvandsmagasinerne i området mellem Grauballe og Nisset.

Projektområdet strækker sig hele vejen fra Grauballe til Nisset med Nissetvej - Grauballevej som nordlig afgrænsning. Fra dette centrale område udgår der kiler mod syd og øst, der sikrer økologisk og rekreativ sammenhæng med Hundredemeter skoven og den fremtidige grønne struktur i byudviklingsområdet øst for Eriksborgvej og videre til Gudenådalen. 

Læs mere om den nye bydel.

Projektområdet er på 340 hektar brutto. Med brutto menes, at der inden for området forekommer boliger med haver og tekniske anlæg mm., som ikke er potentielle skovrejsningsarealer. Det vurderes, at skovområdet potentielt kan komme til at udgøre et nettoareal på 300 hektar, såfremt alle relevante arealer inden for projektområdet kan erhverves.

I et nationalt perspektiv bidrager projektet til de nationalpolitiske målsætninger om, at skovlandskaber med tiden skal udgøre 20-25 pct. af Danmarks areal, som et vigtigt virkemiddel for samfundsmæssige målsætninger og forpligtigelser i relation til både vandkvalitet, biodiversitet, klima og folkesundhed.

Skovrejsningsprojektet kan således bidrage til opfyldelse af 11 ud af FN’s 17 Verdensmål om en bæredygtig udvikling - både lokalt og nationalt.

Forudgående myndighedsbehandling og offentlig høring

Første skridt hen mod et samarbejde har været at gennemføre en bred arealscreening af interesseområdet.

På baggrund af screeningen besluttede Silkeborg Kommune og Naturstyrelsen at arbejde videre med en samarbejdsaftale om skovrejsning, og et forslag til en samarbejdsaftale blev godkendt af projektets parter i juni 2021.

I løbet af sensommeren 2021 blev der udarbejdet en miljøvurdering af den skovrejsning som samarbejdsaftalen vil muliggøre. Miljøvurderingen er sammenfattet i en miljørapport.

I perioden fra 8. oktober til 3. december 2021 var samarbejdsaftalen med tilhørende miljørapport i offentlig høring. I denne høringsperiode afholdt Naturstyrelsen og Silkeborg Kommune den 3. november 2021 et offentligt møde.

Efterfølgende er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse for, hvordan miljøhensyn er integreret i den foreslåede skovrejsning, hvordan indkomne høringssvar fra offentlighedsfasen er taget i betragtning, hvorfor planen er valgt frem for eventuelle alternativer.

Læs miljørapporten her

Læs den sammenfattende redegørelse her

Projektforløb

 

Vision om en skovrejsning mellem Grauballe og Nisset implementeres i Silkeborg Kommunes Planstrategi 2040.

Oktober og november: Individuelle lodsejermøder.

Marts: Opstart af forundersøgelse udarbejdet af rådgivningsfirmaet WSP Danmark A/S med bidrag fra Silkeborg Kommune og Naturstyrelsen.

 

Maj: Afslutning af forundersøgelse og lodsejermøde.

 

Juni: Afgrænsning af Miljøvurdering.

 

Juli-September: Miljørapport udarbejdes

 

8. Oktober – 3. December: Samarbejdsaftale med tilhørende Miljørapport i offentlig hørring

 

3. November: Offentligt hørringsmøde i Silkeborg Medborgerhus

 

Januar: Udarbejdelse af sammenfattende redegørelse for, hvordan miljøhensyn er integreret i den foreslåede skovrejsning, hvordan indkomne høringssvar fra offentlighedsfasen er taget i betragtning, hvorfor planen er valgt frem for eventuelle alternativer. 

Februar - Marts: Den sammenfattende redegørelse behandles i Silkeborg Kommune og Naturstyrelsen, hvor den udgør en væsentlig del af det endelige beslutningsgrundlag for vedtagelse af samarbejdsaftalen.

April: Samarbejdsaftalen underskrives den 27. april 2022.

Kort over projektområdet

Kontakt

Anders Busse Nielsen

Projektleder
Naturstyrelsen Søhøjlandet

Kristian Nielsen

forstkandidat
Silkeborg Kommune