Eriksborg skov

Projekttype Skovrejsningsprojekt
Periode 2021- 
Samarbejdspartner Silkeborg Kommune
Økonomi potentielt 63 mio. kr.

Eriksborg Skov - et nyt stort bynært skovrejsningsprojekt nord for Silkeborg

Offentlig høring

Planerne for det nye skovområde er nu i offentlig høring.

Læs mere om høringen

Som en del af høringen afholdes et offentligt møde. 

Tid: onsdag d. 3. november kl. 16.30 – 18.00

Sted: Silkeborg medborgerhus, Bindslevs Plads nr. 5, sal C

Efter høringsperiodens udløb behandles indkomne høringssvar og de sammenstilles i en sammenfattende redegørelse, der udgør det endelige beslutningsgrundlag for eventuel vedtagelse af projektet og underskrift af samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Naturstyrelsen.

Om projektet

I samarbejde med Silkeborg Kommune undersøger Naturstyrelsen i 2021 mulighederne for at etablere et nyt stort bynært og grundvandsbeskyttende skovområde nord for Silkeborg med arbejdsnavnet Eriksborg Skov.

Projektets primære formål er at sikre, at naturudvikling og byudvikling går hånd i hånd med udviklingen af de nye byområder mellem Silkeborg og Grauballe og dermed sikre de bedste rammer for naturen såvel som for nuværende og kommende beboeres hverdagsliv og friluftsliv. Det er ligeledes et vigtigt formål at beskytte drikkevandsinteresserne, der er knyttet til grundvandsmagasinerne i området mellem Grauballe og Nisset.

I et nationalt perspektiv bidrager projektet til de nationalpolitiske målsætninger om, at skovlandskaber med tiden skal udgøre 20-25 pct. af Danmarks areal, som et vigtigt virkemiddel for samfundsmæssige målsætninger og forpligtigelser i relation til både vandkvalitet, biodiversitet, klima og folkesundhed.

Skovrejsningsprojektet kan således bidrage til opfyldelse af 11 ud af FN’s 17 Verdensmål om en bæredygtig udvikling - både lokalt og nationalt.

Projektområde på 340 hektar

I løbet af efteråret 2020 og foråret 2021 er der gennemført lodsejermøder og en forundersøgelse (screening) af området mellem Grauballe, Nisset og den kommende bydel Eriksborg. På den baggrund foreslås et projektområde der strækker sig hele vejen fra Grauballe til Nisset med Nissetvej - Grauballevej som nordlig afgrænsning. Fra dette centrale område udgår der kiler mod syd og øst, der sikrer økologisk og rekreativ sammenhæng med Hundredemeter skoven og den fremtidige grønne struktur i byudviklingsområdet øst for Eriksborgvej og videre til Gudenådalen. 

Læs mere om den nye bydel.

Projektområdet er på 340 hektar brutto. Med brutto menes, at der inden for området forekommer boliger med haver og tekniske anlæg mm., som ikke er potentielle skovrejsningsarealer. Det vurderes, at skovområdet potentielt kan komme til at udgøre et nettoareal på 300 hektar, såfremt alle relevante arealer inden for projektområdet erhverves.

Baseres på frivillighed

Såfremt samarbejdsaftalen vedtages gennemføres projektet ved, at Naturstyrelsen med medfinansiering fra Silkeborg Kommune løbende erhverver jord inden for projektområdet, og i fællesskab med Silkeborg Kommune, borgere og andre interessenter planlægger og forvalter disse som fredskovspligtige arealer.

Det vil være frivilligt, om man som berørt lodsejer vil sælge jord til det mulige skovrejsningsprojekt.

Projektforløb

 

Vision om en skovrejsning mellem Grauballe og Nisset implementeres i Silkeborg Kommunes Planstrategi 2040.

Oktober og november: Individuelle lodsejermøder.

Marts: Opstart af forundersøgelse udarbejdet af rådgivningsfirmaet WSP Danmark A/S med bidrag fra Silkeborg Kommune og Naturstyrelsen.

Maj: Afslutning af forundersøgelse og lodsejermøde.

Juni: Afgrænsning af Miljøvurdering.

August: Opstart af miljøvurdering.

September og oktober: Offentlig høring og offentligt møde.

December: Eventuel indgåelse af samarbejdsaftale om projektet.

Kort over projektområdet

Kontakt

Anders Busse Nielsen

Projektleder
Naturstyrelsen Søhøjlandet

Kristian Nielsen

forstkandidat
Silkeborg Kommune