Etablering af optimal hydrologi i Tåsinge Vejle på Fyn

Foto: Fugleskjul Tåsinge Vejle

Projektbeskrivelse

Formål

Projektet ønsker at optimere vandstanden i  Natura 2000 området Tåsinge Vejle og Noret, så forvaltning  i form af afgræsning og høslæt kan fortsætte til gavn for områdets udpegede naturtyper og arter.

Der installeres en pumpe ved dæmningen, der supplerer lavvandsslusen i sommerperioden, så vandstanden holdes på et niveau, der muliggør den nødvendige forvaltning af arealerne. Løsningen sikrer, at områdets forvaltning til gavn for dyre- og plantelivet også kan opretholdes på længere sigt med stigende vandstand.

 

Resultat

Forbedre bevaringsstatus for områdets habitatnaturtyper og  arter i form af strandenge, mosetypen rigkær og engfugle.

 

Projektet modtager støtte fra projektordningen: Etablering af naturlige vandstandsforhold i Natura 2000.