Fjederholt Å

Fjederholt å

Naturgenopretning ved Fjederholt Å blev gennemført i perioden 2007-2012

Fjederholt Å er godt 24 km lang og beliggende syd for Herning. Åen har sit udspring ved Harrild Hede og udløber i Rind Å, der med flere sidetilløb udløber i Skjern Å, der ender i Ringkøbing Fjord. Både Skjern Å og Ringkøbing Fjord er udpeget som Habitatområder (H 61 og H62).

Projektområdet omfattede ca. 124 ha langs åløbet og ånære arealer, samt ca. 5 km af åstrækning fra Kølkjær dambrug til udløbet i Rind Å. Projektet blev finansieret af den Særlige Vand- og Naturindsats, også kaldet ”Miljømilliarden” og af Vandmiljøplan III-midler.

Beliggenhed af projektområdet (rød streg), samt de to dambrug inden for dette (stjerne).

Beliggenhed af projektområdet (rød streg), samt de to dambrug inden for dette (stjerne).

Formål med projektet

I 2007 satte Naturstyrelsen gang i et projekt, med det overordnede formål at reducere tilledningen af næringsstoffer til Skjern Å og Ringkøbing Fjord (den samlede effekt blev vurderet til ca. 14 ton pr. år og 1 tons fosfor samt okker), at skabe ny natur samt at forbedre de rekreative muligheder i området.

Projektet har omfattet følgende hovedelementer:

  • Fjernelse af 2 spærringer
  • Hævning af vandstanden i å og ånære arealer ved samtidig udbedring af eksisterende gydebanker
  • Lokale vådområdeprojekter.
  • Fjernelse af okker
  • Udlæg af 2 stier og en P-plads

Realisering af projektet

Projektet var udpeget som indsatsområde under den Særlige Vand- og Naturindsats, hvilket muligjorde opkøb af foderrettigheder for Kølkjær Fiskeri og Kideris Dambrug, og dermed nedlæggelse af de to dambrug og stemmeværker i åen.

Naturstyrelsen har haft projektansvaret, og har under hele forløbet samarbejdet tæt med Herning Kommune, der havde den primær kontakt til lodsejerne. Herning Kommune har haft stor og helt konkret indflydelse på projektet, f.eks. ved at søge VMP-III midler hjem til medfinansiering af projektet.

En følgegruppe bestående af DN, Sportsfiskerforbundet, Grønne Råd, Herning Museum og 4 lodsejere ved Fjederholt Å har været inddraget gennem hele projektforløbet.

Projektbeskrivelse

I forbindelse med naturgenopretningsprojektet blev Kideris Dambrug og Kølkær Fiskeri nedlagt. Stemmeværk og tilhørende omløbsstryg blev fjernet, så fiskene og alt øvrigt liv i åen kan vandre frit. Det fald, der tidligere blev afviklet over stemmeværket, blev afviklet over de opstrøms beliggende vandløbsstrækninger, hvoraf delstrækninger blev genslynget. De tidligere dambrugsarealer blev genetablerede som vandløbsnær naturarealer.

Desuden blev vandløbsbunden hævet på en længere strækning. Bundhævningen skete ikke som en generel opfyldning, men i stedet ved udlægning af sten og grus 17 steder i åen. De udlagte stenmaterialer blev udformet som gydebanker. Hensigten med disse tiltag var:

  1. dels forbedre gydemulighederne for vandløbets dyr, incl. fisk og
  2. dels at gøre engene mere våde, hvorved de bedre ville være i stand til at omsætte tilført kvælstof.

Disse tiltag skulle tilsammen bidrage til at forøge variationen i vandløbet og dermed forbedre vandløbskvaliteten og gydemulighederne for laks (udpegningsgrundlag i H61).

Okkertilførslen til Fjederholt å var et stort problem, som følge af tidligere uddybning og vandstandssænkning på de ånære arealer (jordens pyritindhold iltes og der frigives jern). Disse problemer blev afhjulpet ved udvidelse af okkerbassin i tilløbet ”Låsevase Bæk” og endelig ved slyngning af delstrækninger på i alt 994 meter af tilløbet ”Langs med Åen”, hvorved vandhastigheden sænkes og okkeren bundfældes.

I forbindelse med projektet blev en anlagt en 1,3 km sti til cyklende og gående fra Okkelsvej i nord til Hedegårdsvej i syd langs jernbanen. Desuden blev etableret en P-plads samt en rekreativ rasteplads med bænke og borde, hvor Stokkildhovedvej passerer Fjederholt Å.

Projektforløb

2009, januar - Teknisk og biologisk forundersøgelse.

2009, januar - Orientering af lodsejere.

2009 – Myndighedsbehandling.

2010, november – Detailprojektering færdig.

2011 – Anlægsarbejder og friluftsanlæg (stier og opholdsarealer).

2019-2020 - Tilretning af projektet som følge af projekteringsfejl i det oprindelig projekt.

Før og efter realisering

 Kideris Dambrug 2010

Kideris Dambrug 2010

Kideris Dambrug 2012

Kideris Dambrug 2012

Kølkær Fiskeri 2010

Kølkær Fiskeri 2010

Kølkær Fiskeri 2017

Kølkær Fiskeri 2017

Slyngning Langs med Åen 2010

Slyngning Langs med Åen 2010

Slyngning Langs med Åen 2012

Slyngning Langs med Åen 2012

Offentlig adgang

Ved Fjederholt Ås udløb i Rind Å findes et omfattende offentligt stisystem, der er beskrevet i Herning Kommunes folder ”Stisystemet fra Rind til Arnborg”. Ved at etablere en kortere natursti blev der en forbindelse fra Skærbæk by til dette stisystem, og dermed blev området åbnet for besøgende.

Find folderen her

Stier vist med lilla markering - stjerne viser broen ved Fjederholt å.

Stier vist med lilla markering - stjerne viser broen ved Fjederholt å.

Parkeringsplads ved Stokkildhovedvej vist med stjerne.

Parkeringsplads ved Stokkildhovedvej vist med stjerne.

Dokument arkiv

Kontakt

Naturstyrelsen Himmerland

Obfuscated Email

7254 3900

Projekt type Særlig Vand- og Naturindsats (SVNI)
Indsats område Ringkøbing Fjord og Skjern å
Periode 2008-2012
Projekt areal 124 ha
Økonomi 14,9 mio kr.

Projektledere

Jes Philipsen Schmidt (afdød)

og Martin Nissen Nørgård