Fjordmarken Vesterende

Fjordmarken. Foto: Naturstyrelsen

Fjordmarken ligger nord for Otterup og syd for Hasmark på Nordfyn. Området har i mange generationer været afvandet ved pumpning og anvendt til landbrugsdrift. Området var oprindeligt en del af Odense Fjord.

I den opstrøms og vestlige ende af det pumpede område er udarbejdet et forslag til etablering af det statslige vådområdeprojekt Fjordmarken Vesterende. Projektområdet udgør ca. 116 ha og ligger vest for Strandvejen. Selve projektet omfatter etableringen af et vådområde bestående af to lavvandede søer.

Det foreslåede vådområde vil reducere belastningen af Odense Fjord med ca. 21 tons kvælstof pr. år, og projektet vil bidrage til en forbedret vandkvalitet i Fjorden, der er udpeget til habitat- og fuglebeskyttelsesområde.

Projektforslagets samlede budget er på omkring 20 mio. kr. Projektet støttes med tilskud fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram.

Læs mere om den offentlige medfinansiering på Kommissionens hjemmeside om tilskud efter Rådets Forordning nr. 1698/2005: http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/l60032_da.htm

Læs mere om projektforslaget i rapporten Teknisk-biologisk forundersøgelse – Fjordmarken Vesterende (pdf, 16 MB)

Statslige vådområdeprojekter gennemføres ved frivillige aftaler med de involverede lodsejere. Der er I 2013 gennemført en ejendomsmæssig forundersøgelse for vådområdeprojekt Fjordmarken  Vesterende. Alle lodsejere i projektområdet er blevet kontaktet og forelagt projektforslaget og mulighederne for erstatning, køb/salg af projektjord, samt muligheden for at deltage i en jordfordeling. Der er ikke den fornødne opbakning fra lodsejerne til, at Naturstyrelsen kan søge om midler til realisering af vådområdeprojektet.

For yderligere oplysninger kontakt:

Vibeke Lindberg Birkelund og Annita Svendsen. Tlf. 72 54 30 00

.

Kort over projektområdet

Se også: Teknisk-biologisk forundersøgelse - Fjordmarken Vesterende