Flade Sø Vådområdeprojekt - Realisering

Flade Sø. Foto: Naturstyrelsen.

Flade Sø er beliggende i den sydvestlige del af Thy. Søen har i løbet af de sidste 150 år været under kraftig kulturpåvirkning gennem kanalbyggeri og afvanding.

Søen er i dag helt inddiget, som led i kystsikring af vestkysten, og således blevet helt afskåret fra Hvidbjerg Å systemet, som søen tidligere var en naturlig del af.

Projektet går ud på igen at lade Flade Sø indgå som en del af Hvidbjerg Å systemet.

Der skal anlægges nye ind og udløb gennem det østlige dige.

Kort over projektområdet

Projektområdet omfatter ca. 500 ha, og det skønnes at kunne bidrage med en kvælstoffjernelse på 80-175 t. årligt.

Budgettet for projektet er på ca. 8 mio. kr.

Kontakt: Ditte Svendsen, tlf. 72 54 30 00 eller Henrik Schjødt Kristensen, tlf. 22 22 16 20

13 vådområdeprojekter

Naturstyrelsens enheder gennemfører i 2012-2018 i alt 13 statslige vådområdeprojekter, der supplerer den kommunale vådområdeindsats og bidrager til, at Danmark opfylder sine forpligtelser efter EU's vandrammedirektiv.

De 13 områder er valgt, fordi de giver den største forbedring af vandmiljøet for færrest penge. Der er typisk tale om lavtliggende jorder tæt på åerne, eller tidligere afvandede søer, hvor man kan genskabe de naturlige vandstandsforhold.

Projekterne omfatter i alt ca. 1600 hektar (16,0 km 2). De færdige vådområder vil resultere i en reduktion af kvælstofbelastningen med henved 184 tons kvælstof årligt. Der er afsat 157 mio. kr. til projekterne.

Læs mere om realiseringen af den statslige vådområdeindsats

undefined