Forskningsprojekt om helårsgræsning i Husby Klitplantage og Trøjborg

Helårsgræssende heste ved Husby samt Trøjborg, syd for Klitmøller, skal give rigere natur og ny viden om græsningens effekt på både biologien og friluftslivet.

To flokke af hårdføre hesteracer er udsat i de store indhegninger i Vestkystens unikke klitnatur. I Husby Klitplantage er desuden udsat en flok hårdføre stude. Dyrene er udsat for at øge den naturlige dynamik i klitnaturen foruden forbedring af forholdene for en lang række arter herunder markfirben, klokke-ensian, ensianblåfugl og klitperlemorssommerfugl.

Projektet er støttet af 15. Juni Fonden.

Projekttype Forskningsprojekt
Periode 2021-2026

Projektareal

Husby Klitplantage ca. 400 hektar

Trøjborg ca. 220 hektar

Økonomi

Projektet er støttet af 15. Juni Fonden

Projektbeskrivelse

Formål

Formålet med helårsgræsningen i den vestjyske klitnatur er at skabe mere naturlig dynamik og dermed forbedrede leveforhold for flere lys- og varmekrævende planter, insekter og krybdyr. 

Derudover skal forskningsprojektet forbedre viden om effekten af helårsgræsning i klitnaturen. Denne viden omhandler alt fra de store planteæderes adfærd, dyrenes påvirkning på struktur, vegetation, plantesamfund mm. og skal samtidig også undersøge helårsgræsningens påvirkning på rekreative og friluftsmæssige forhold.

En ekspertgruppe bestående af forskere fra Aalborg Universitet, Århus Universitet, Københavns Universitet og SEGES har i projektets opstart rådgivet omkring græsningsmodel herunder valg af dyr samt arealafgrænsning, publikum- og effektundersøgelser.

Forskere fra Århus Universitet og Københavns Universitet skal undersøge effekterne af helsårsgræsning. Du kan også bidrage til denne vidensindsamling gennem citizen science. Har du interesse i at hjælpe med overvågning eller afprøvning af nye rekreative muligheder kan du kontakte Tina C. M. Pedersen på Obfuscated Email.

Hvorfor helårsgræsning?

Ved at lade naturarealerne afgræsse hele året rundt skabes flere levesteder for både planter og dyr. Derved får vi en rigere natur - en større biodiversitet. Helårsgræsningen skaber et mere varieret landskab, hvor nogle steder græsses hårdt og vegetationen bliver åben, mens andre steder sjældet bliver græsset, og vegetationen bliver højere. I klitnaturen vil dyrene også skabe sandhuller og optråd. Her vil især mange insekter og eksempelvis markfirben kunne finde den åbne vegetation og bare sandflader med lys og varme, som de har brug for. Endelig skaber dyrenes afføring også levesteder for rigtigt mange insekter. 

En del af arealet, som afgræsses, er skov. Her skal skoven ikke fældes, men fungere som ly- og læsted for de græssende dyr. Ekspertgruppen har anbefalet, at dyrene kan veksle mellem forskellige naturtyper og afgræsse på et så stort areal som muligt. Samtidig har ekspertgruppen anbefalet at vælge robuste dyreracer og at græsningstrykket skal være lavt. Dette betyder, at relativt få dyr græsser i området, da det er vinterens fødegrundlag, som er afgørende for, hvor mange dyr, der kan græsse i den barske klitnatur.

Friluftsliv

Der vil fortsat være adgang og mulighed for almindelig færdsel inden for det hegnede areal. Hegn og helårsgræssende dyr kan dog have en betydning for flere forskellige former for friluftsaktiviteter, og derfor foregår som led i forskningsprojektet også en videnskabelig undersøgelse af de rekreative og friluftsmæssige forhold. Gennem god dialog med både borgere, foreninger og besøgende i området har Naturstyrelsen blandt andet etableret specielle hydraulik-låger langs flere veje i Husby Klitplantage. 

Da der går forholdsvis få dyr på arealet, kan man ikke altid forvente at se dyrene. Samtidig anbefales det, at man undgår de græssende dyr. Det er ikke tilladt at fodre dyrene, da det påvirker deres naturlige adfærd på arealet og kan resultere i en uhensigtsmæssig opsøgende adfærd, og ligesom alle andre steder på Naturstyrelsens arealer skal hunde være i snor. På arealet bliver der løbende opsat informationer om projektet, herunder gode råd til hvordan man færdes i en hegning med dyr, både med og uden sin hund.

Projektforløb

Den 16. december 2020 udsendte miljøminister Lea Wermelin en pressemeddelelse (læs) om et helårsgræsningsprojekt i Husby Klitplantage. I kølvandet på miljøministerens pressemeddelelse udsendte Naturstyrelsen Vestjylland orienteringsbrev til områdets sommerhusgrundejerforeninger, de nærmeste sogneforeninger samt diverse brugergrupper og inviterede til dialog så snart det var muligt.

Den 16. juni 2021, to dage efter genåbningen gav mulighed for det i forhold til Corona situationen, blev der afholdt offentlig vandring i Husby Klitplantage omkring det kommende helårsgræsningsprojekt i klitnatur med internationalt perspektiv.

Omkring 90 mennesker deltog i vandringen på denne smukke midsommeraften. Skovrider Poul Ravnsbæk bød velkommen og påpegede, hvordan græsningsprojektet i Husby Klitplantage sammen med Naturnationalpark Stråsø, Geopark Vestjylland og Naturpark Nissum Fjord sætter vores område på landkortet og er med til at sikre udvikling inden for naturforvaltning, som har til formål at fremme en rigere natur med fokus på biodiversitet. Helårsgræsningsprojektet har karakter af et forskningsprojekt, hvor 15. Juni Fonden har givet midler til at helårsgræsningens effekter på natur og friluftlivet skal undersøges.

Det blev indledningsvist slået fast, at dyrevelfærd skal være i orden og vil være i fokus. Der skal ikke flere dyr på arealet end der er fødegrundlag til og der vil blive lavet en beredskabsplan for uforudsete vejrligsbetingede ændringer i fødegrundlaget.

 

På en klittop med smuk udsigt ud over "Gryden" præsenterede projektleder Tina C.M. Pedersen fra Naturstyrelsen et projektforslag. I forbindelse med udarbejdelse af projektforslag er forskere og landbruget (Seges) blevet invitereret til at deltage i en videnskabelig arbejdsgruppe, der har rådgivet Naturstyrelsen. Den videnskabelige gruppe har bl.a. anbefalet, at der afgræsses på et så stort areal som muligt med flere forskellige naturtyper, at der græsses med flere dyretyper, at det skal være store planteædere, at der skal vælges robuste dyreracer og at relativt få dyr skal græsse i området.

Blandt de fremmødte blev der spurgt ind til fremtidig brug og muligheder i området særligt mht. færdsel til hest (også med hestevogn), jagt, O-løb, hvor sidstnævnte fortsat gerne vil have mulighed for at benytte området til løb.

Antallet af dyr blev drøftet. Det blev forslået at stude og vallakker skal græsse området, da disse som udgangspunkt er mere rolige. Der var et ønske om, at der ikke går hingste i folden af hensyn til færdsel til hest, hvor der også blev påpeget at lågeudformingen er vigtig. Endeligt blev det drøftet om får kunne afgræsse i området.

Naturstyrelsen efterspurgte ønsker om friluftsmæssige muligheder, idet der i sammenhæng med græsningsprojektet vil blive set på friluftsplanlægningen for hele det statsejede området i Husby Klitplantage.

Naturstyrelsen opfodrede til at indsende bemærkninger/input til selve græsningsprojektet, men efterlyste også ønsker/forslag til hvordan de rekreative muligheder i Husby Klitplantage kan styres og forbedres. Se ideoplæg. Input ønskes fremsendt senest 15. august 2021.

Efter en præsentation af og dialog om projektet guidede biolog Henning Fjord Aaser fra Naturstyrelsen en tur gennem terrænet.

Forskningsprojektet og naturnationalpark

Den 24. marts 2022 blev 10 nye naturnationalparker udpeget i Danmark, hvoraf både Husby Klitplantage og Hanstholm indgår (10 nye naturnationalparker på vej til danskerne). Forskningsprojektet og Naturnationalpark Husby Klitplantage overlapper hinanden rent geografisk, men derudover hænger forskningsprojektet og naturnationalparkerne ikke sammen. Forskningsprojektet og Naturnationalpark Hanstholm overlapper ikke rent geografisk, men er beliggende meget nært hinanden. Forskningsprojektet resulterer i mere viden om både den biologiske og rekreative udvikling på et areal der helårsgræsses, mens naturnationalparkerne skal medvirke til at løse den presserende biodiversitetskrise. Dog vil de erfaringer og den viden forskningsprojektet bibringer med, blive anvendt i arbejdet med naturnationalparker.

Biologimonitering

Forskere fra Aarhus Universitet har i sommeren 2021 udarbejdet en baseline-monitering af forskningsprojektets areal. Dette er foregået gennem en systematisk botanisk undersøgelse. I løbet af de næste år i forskningsprojektet vil Aarhus Universitet løbende foretage sådanne botaniske undersøgelser af arealerne, for at dokumentere hvordan en eventuel ændring af plantesamfundet i Husby Klitplantage og Trøjborg foregår, som resultat af den igangsatte helårsgræsning.

Friluftslivsmonitering

I løbet af 2022 og starten af 2023 påbegyndes undersøgelsen af helårsgræsningens påvirkning på de rekreative oplevelser i Husby Klitplantage samt Trøjborg. Denne undersøgelse bliver foretaget gennem et samarbejde mellem Københavns Unitersitet og Aarhus Universitet og rettes mod lokalbefolkningen i områderne omkring Husby Klitplantage og Trøjborg. Hvis du er bosat i umiddelbar nærhed til projektområderne, kan det være, at du i denne periode vil modtage en invitation til deltagelse i undersøgelsen.

Hegn og låger

I Husby Klitplantage er fortsat de vandre- og cykelruter, som fandtes på arealet inden projekttet gik i gang. Dog er ikke opsat almindelige klaplåger men i stedet hhv. pileadgangslåger og hydrauliske låger. Samtidig er planer om at teste helt nye slags låger af i Husby Klitplantage.

Rideruten i Husby Klitplantage vil i løbet af vinterhalvåret 2022/2023 blive opdateret således, at den i størst muligt omfang ikke foregår inden for hegnet med dyrene. Forløbet vil derfor blive ændret en smule og samtidig opgraderes med flere ”loops” og længere rideruter.

I Trøjborg findes fortsat de vandreruter, som fandtes på arealet inden helårsgræsningsprojektet blev igangsat. Hvor disse krydser hegnet, er opsat almindelige klaplåger.

Tekstafsnit om forløb i år 2023

Kort over projektområdet

Faktaboks

  • Dyrene ejes af privat dyreholder, som har ansvaret for det daglige tilsyn
  • Nogle af dyrene går med GPS-mærker -og halsbånd

 

Husby Klitplantage

  • 8 stude og 17 vallakker er sat på græs
  • Hegningen omfatter ca. 400 hektar
  • Næsten halvdelen af området udgøres af beskyttet natur med klitnatur, ferske enge og moser samt brunvandede søer

Trøjborg

  • 10 konikheste er sat ud i området
  • Hegningen omfatter ca. 220 hektar
  • Nationalpark Thy og Thisted Kommune er samarbejdspartnere
  • Området er gammelt militært skydeterræn, som hidtil har været plejet med manuel fjermelse af bjergfyr og maskinel fjernelse af rynket rose foruden pletafbrændinger

Kontakt

Tina C. M. Pedersen

Biolog
Naturstyrelsen Vestjylland