Gamborg Nor

Gamborg Nor fra luften

Vandløbet Viby Å afvander til Lillebælt via kystlagunen Gamborg Nor og videre til Gamborg Fjord. Området er udpeget som EU Habitatområde. Gamborg Nor ligger syd for Middelfart.

Projektområdet er på i alt ca. 95 ha inkl. Noret. Det omfatter en strækning på 0,7 km af Viby Å og involverer ca. 12 lodsejere.
I den vestlige del af projektområdet er det primært formål at opnå en bedre drift af naturområderne omkring noret, så der sker en bevarelse og sikring af moseområderne og udvikling af rigkær. Mod øst er der et mindre vådområdeprojekt, omkring Maden, der har til formål at reducere næringsstofindholdet i noret og Lillebælt. Vandløbets fysiske form forbedres ved at slynge dele af Viby Å i Maden og kvælstofreduktionen opnås ved at vandløbsbunden hæves og engene oversvømmes. En sidste og tredje del, handler om at forbedre adgangen til og oplysningen om områdets naturværdier.

Projektet er i detailplanlægningsfasen efter endt jordfordeling i 2012. Der har været afholdt offentligt møde d. 17. januar 2013 i Gamborg Forsamlingshus. Referat af mødet (Århuskonventionsmøde) kan ses herunder. Eventuelle indsigelser og bemærkninger til projektet skal indsendes til Naturstyrelsen Fyn, Sollerupvej 24, 5600 Faaborg og være styrelsen i hænde senest torsdag d. 14. marts 2013.

Detailprojektering og anlæg forventes gennemført i foråret 2013

Rørskoven ved Gamborg Nor

Projektet havde oprindeligt til formål at forbedre vandkvaliteten i Gamborg Nor og Fjord, der i øjeblikket ikke lever op til målsætningerne. Det har imidlertid vist sig at der omkring søen, i tagrørssumpen findes mose af typen rigkær , hvor der bl .a. er stor forekomst af den fredede orkidé Maj-Gøgeurt.

En større hævning af vandstanden i noret vil ødelægge moserne. De overrislede engarealer i projektet vil stadigvæk kunne reducere næringsstoftilførslen til Gamborg Nor.

Info om projektet.pdf

Nyheder om Gamborg Nor

For yderligere information kontakt:

  • Projektleder Annette Strøm Jacobsen Tlf: 7254 3554 eller e-mail: