Gammelmosen, Bågø

Foto: Mogens Krog

Gammelmosen er på ca. 100 ha og ligger på den centrale del af øen Bågø, der ligger i Lillebælt ud for Assens.

Gammelmosen indgår, ligesom resten af øen, i EU-Habitatområde H96 og EF-Fuglebeskyttelsesområde 47 "Lillebælt". Hovedparten af området drives idag som landbrug.

Det er projektets formål at genskabe Gammelmosen på den centrale del af Bågø med en sø omgivet af eng/mose og herved forbedre forholdene for områdets plante- og dyreliv herunder ikke mindst fuglelivet. Projektet forventes at have en miljøforbedrende effekt i form af en reduceret kvælstof- og fosforudledning til Vestermosen og Lillebælt.

Projektstatus

Gammelmosen

Efterår 2008: Undersøgelse af en gammel losseplads i området er gennemført. Resultatet viser at denne ikke er et problem i forhold til at gennemføre projektet.

Hen over sommeren 2009 gennemførte det rådgivende ingeniørfirma Rambøll en forundersøgelse i området. Undersøgelsen skal beskrive projektmulighederne og konsekvenserne af at afbryde dræning og pumpning i området. Herunder behovet for afværgeforanstaltninger til sikring bygninger mv. samt en præcisering af projektgrænsen.

I efteråret 2009 blev der afholdt et møde for lodsejerne på øen og i februar 2010 afholdtes de første møder med centrale lodsejere.

I juni 2010 blev det klart at det ikke umiddelbart var muligt at forhandle aftaler på plads indenfor projektets økonomiske rammer. Desuden er det fremover kommunerne der har opgaven med at gennemfører vådområdeprojekter under Grøn Vækst og den nye miljømilliard. Derfor blev det besluttet at stoppe projektet fra Skov- og Naturstyrelsens side og overdrage materialet fra ovennævnte forundersøgelser til Assens Kommune. Det er herefter op til kommunen at vurderer om der er grundlag for et projekt på Baagø på et senere tidspunkt.

For ydereligere information kontakt:

  • Projektleder Mogens Krog, Tlf: 63101344 eller Email: Obfuscated Email