Ganer Å og Kirke Å

Ganer Å ved Ganer Mølle Dambrug

Genopretningsprojektet blev gennemført i perioden 2007-2010.

Ganer Å løber tæt forbi Skjern og forbinder naturområdet Skjern Enge med skov- og hedeområderne nær Dejbjerg Plantage og er dermed en grøn korridor og bindeled for de to områder.

Ganer Å-projektet blev udført af Ringkøbing-Skjern Kommune i samarbejde med Naturstyrelsen, der via Den Særlige Vand- og Naturindsats gav et økonomisk tilsagn til projektet på 3 millioner kroner.

Formål med projektet

Projektets overordnede mål har været at forbedre vandløbskvaliteten, det visuelle landskab samt de rekreative muligheder i områderne omkring den nedre del af Ganer Å og den bynære del af Kirke Å.

Da projektområdet ligger bynært har projektet også været til gavn for en stor lokalbefolkning, hvor der bl.a. er skabt bedre rekreative muligheder og stiforbindelse til de eksisterende stier i Skjern Enge.

Realisering af projektet

Inden kommunalreformen igangsatte Skjern Kommune og Ringkjøbing Amt en række naturgenopretningsprojekter ved Ganer Å. Projekterne blev efterfølgende overtaget og udbygget af Ringkøbing-Skjern Kommune.

I dag er ca. 8,5 km af Ganer Å og ca. 1,2 km af Kirkeåen blevet genslynget. Der er etableret nye gydebanker for laksefisk, og åen er i videst mulig udstrækning lagt ud i de oprindelige svingprofiler med naturlige høl- og strygsekvenser. Ganer Mølle Dambrug er nedlagt, og Ganer Å er forlagt udenom dambruget, således at det naturlige fald er genetableret, og faunaen kan passere uhindret.

Hele projektet blev gennemført i 4 etaper, og foregik i perioden fra 2006-2010. Projekterne er finansieret af Ringkøbing-Skjern Kommune, tidligere Skjern Kommune, Ringkjøbing Amt samt EU-midler (Interreg.), VMP III-midler (DFFE) og gennem midler fra statens såkaldte ”miljømilliard”.

Naturgenopretningsprojektet i Ganer ådal.

Naturgenopretningsprojektet i Ganer ådal.

Projektbeskrivelse

Ganer Å har hidtil på den nedre strækning været stærkt reguleret, men i forbindelse med tilsagn fra miljømilliarden er dele af Ganer Å nu atter genslynget og spærringen ved Ganer Mølle Dambrug fjernet.

Projektet omfattede genslyngning af ca. 5 km vandløb og restaurering i form af etablering af stryg med gydegrus og udlægning af store sten til fordel for fisk og dyreliv.

Den 24. april 2009 blev der åbnet for vandet til den nye genslyngede strækning af Ganer å. Ganer Å var forlagt til det gamle å-leje, og genetableret på en strækning nordvest for Skjern.

Efterfølgende er også dele af den bynære Kirke Å og den sidste del af Ganer Å genslynget.

Kontakt

Naturstyrelsen Blåvandshuk

Obfuscated Email

7254 3511

Projekt type Særlig Vand- og Naturindsats (SVNI)
Indsats område Ringkøbing Fjord og Skjern å
Periode 2007 - 2010
Økonomi ca. 3 mio. Kr.

Projektleder

Ringkøbing-Skjern Kommune