Geddal Strandenge

Retablering af området til den tidligere tilstand som strandenge

Geddal Strandenge ligger ud til Venø bugt vest for Ejsing ved Vinderup. I 1958 blev det gamle sommerdige i Geddal Enge gjort højere og området blev tømt for vand og omdannet til landbrugsjord. Udbyttet fra markerne blev dog med årene for beskedent i forhold til udgiften til at drive arealet, vedligeholde diget og pumpe vand ud. I samarbejde med lodsejerne og lokale myndigheder blev det derfor bestemt at retablere området til den tidligere tilstand som strandenge.

Om vinteren bliver engene overskyllet af Limfjorden, men om sommeren omdannes arealet til lavvandede småsøer og strandenge med en naturlig plantevækst tilpasset saltholdig jordbund.

Geddedal

Projektet blev gennemført i 1992 ved en større jordfordeling, og området danner nu rammen om et righoldigt fugleliv.

Billede før projektstart:

Geddedal3

Efter projektets gennemførelse:

Geddedal2

Omkostningerne til projektet løb op i ca. 3,8 mill kr. (svarende til ca. 120 m motorvej).
Der er indrettet p-plads, stier og udsigtspunkter i området,. Specielt i træktiden forår og efterår er strandengene en stor fuglemæssig attraktion.