Gedved sø

6 klasserne fra Gedved Skole besøgte projektområdet som led i et undervisningsforløb. Stenene kommer fremover til at ligge under 3 m dybt vand.

Der er af flere omgange forsøgt etableret en sø i de lavtliggende pumpedrænede arealer omkring Holtvad Bæk ved Gedved. Nu etablerer Naturstyrelsen Gedved Sø, et nyt vådområde i Horsens Kommune.

Projektbeskrivelse

Naturstyrelsen etablerer nu Gedved Sø, en ca. 30 ha stor sø med en gennemsnitsdybde på 2,4 m i områderne vest for Skanderborgvej nord for Gedved By i Horsens kommune.

Det overordnede formål med etableringen af vådområdet er at reducere tilledningen af kvælstof til vandmiljøet og derved forbedre vandkvaliteten i Horsens Fjord. Projektet kan desuden supplere kommunens klimaindsats, ved at virke som buffer ved store nedbørshændelser.

Et område på ca. 42 ha tages ud af omdrift og skal fremover henligge i natur som sø, eng eller mose.

Naturstyrelsen gennemfører vådområdeprojektet, hvor drænene fra de omkringliggende marker omlægges, så de løber ud i projektområdet og den ca. 30 ha store sø etableres. Horsens kommune projekterer og gennemfører samtidig etablering af et nyt åbent vandløb fra søen. Det nuværende afløb (et 547 m langt rør der løber under Skanderborgvej) bibeholdes som en overløbsløsning i tilfælde af store nedbørshændelser.

Grundlaget for at kunne realisere projektet er en række frivillige aftaler med de berørte lodsejere.

Som et resultat af jordfordelingen ejes størstedelen af projektområdet pt. af Landbrugsstyrelsen. Arealet sættes til salg når projektet er gennemført.

 undefined

Når arealerne ikke pumpes, står de lavestliggende arealer under vand. Foto: Rambøll

 

Projektforløb