Givskud Vådområdeprojekt - Realisering

Projektet Givskud omfatter et område fra Bjerlev Hede, hen langs Kulstrøm og op langs Givskud bæk vest for Givskud by. Ådalssystemet afvander til Birkebæk og indeholder flere eng- og moseområder samt vandhuller og våde heder.
Det skitserede projektområde er på 230 ha og omfatter 57 lodsejere.

Projekttype Vådområdeprojekt under EU's Landdistriktsprogram - Forundersøgelse Vådområdeprojekt under EU’s Landdistriktsprogram – Etablering
Periode

31. august 2017 - 31. august 2019

4. september 2019 til 3. september 2023

Projektareal 230 ha 96,66 ha
Samarbejdspartnere

Vejle Kommune

Vejle Kommune

Økonomi

827.330 kr.

2.145.105,00 kr. til etablering 9.733.550,00 kr. til jordfordeling og jordkøb

 

Projektbeskrivelse

Projektet er beliggende i nærhed til Givskud by og omfatter den opstrøms den af Givskud bæk, samt områder langs Kulstrøm bæk og vest for Bjerlev hede og afvander til Ringkøbing Fjord. På baggrund af en forundersøgelse med et undersøgelsesområde på ca. 230 ha, er der afgrænset et projektområde på 96,66 ha. Formålet med projektet er at reducerer udledningen af kvælstof til havmiljøet, ved at lukke dræn og skabe overrisling. Den tekniske forundersøgelse er delt op i projektområde 1 på 96,66 ha og projektområde 2 på 11,5 ha. Det er kun projektområde 1, som der er søgt og givet tilsagn om realisering på. Der er ikke søgt om realisering til projektområde 2, da vådområdet i fremtiden vil kunne udvides imod sydvest, og derigennem skabe bedre muligheder for overrisling, slyngninger af å-forløbet osv. I projektområde 1, skabes der overrisling med drænvand, ved at føre dræn til terræn, derudover sløjfes dræn og brøde inden for området. Desuden skabes der periodevis oversvømmelse af vandløbsvand ved bundhævninger og terrænregulering. I forbindelse med disse tiltag, sikres det at der ikke kommer uhensigtsmæssige afstrømningsændringer på arealer uden for projektområdet. Der indgår 14 lodsejere i projektet.

Projektet er vurderet til at kunne fjerne cirka 9.336,00 kg N/år, som svarer til en arealspecifik kvælstoffjernelse på 96,59 kg N/ha/år. Ved gennemførsel af det skitserede projekt vil der være en negativ fosforbalance (netto fosforfrigivelse) på 413,90 kg P/år i projektområdet svarende til en netto frigivelse på 4,28 kg P/ha/år for projektområdet.

 

Projektforløb

-        I sommeren blev der søgt om tilsagn til forundersøgelse fra Landbrugsstyrelsen

-        I efteråret blev der givet tilsagn til projektet.

-        I vinteren blev der indgået kontakt med en rådgiver, som skulle gennemfører forundersøgelsen.

-        I løbet af 2018 blev der indsamlet data, som skulle dannegrundlag for forundersøgelsen.

-        I september blev forundersøgelsen færdiggjort.

-        I slutningen af november, blev der givet tilsagn til, at realiseringsprojektet kunne starte.

-        Grundet CORONA blev opstarten af realiseringsprojektet udskudt, men i august starter projektet op igen.

Kort over Undersøgelsesområdet

Dokumentarkiv

Kontakt

Naturstyrelsen Trekantsområdet

Bo Levesen

Projektmedarbejder
Vejle Kommune