Holme Å - grøn eng

Projektets formål:

  • At der gennem afgræsning genskabes ca. 46 ha. lysåbne engområder inden for et ca. 104 ha stort projektområde for dermed at højne naturkvaliteten lang Holme Å.
  • At der dannes et ”ko-klapperlaug/en afgræsningsforening” som efter etablering overtager ansvaret for den løbende drift af engområderne inden for projektområdet.
  • At projektet danner baggrund for en etapevis udbygning, og som på sigt tænkes at omfatte Holme Å-dalen fra Bække i Øst til Varde i Vest.
  • At forbedre mulighederne for friluftsliv og viden om naturen i området gennem udbygning af den eksisterende ”kyst til kyst” vandresti (Bedre adgangsforhold og tilgængelighed, bedre publikumsfaciliteter, formidling af kultur-natur mv.)

UPDATE: Projektet er afsluttet. I 2012 blev Holme Ådalens Afgræsningsforening stiftet, og i dag plejer ca. 120 kreaturer eng og vådområderne. Der er desuden blevet etableret en kano-isætningsplads, shelters, bord-/bænkesæt samt opsat informationsskilte og -tavler. Nedenfor ses et par billeder af projektet.

Kvæget som naturplejere. Foto: Lars Lauritsen

Langhus med overnatningsplads og infotavle. Foto: Lars Lauritsen

 

Ansøger for projektet: Starup Sogns Borgerforening

Kontaktperson: Lars Barslund Knudsen

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i september 2016

Deltagere i partnerskabet:

  • Starups Sogns Borgerforening
  • Starup-Tofterup Lokalråd
  • Varde Kommune, Team Natur og Park
  • ”Hammeren” Produktionsskolen Vest

Projektets samlede udgifter: 747.515 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 353.344 kr.

Frivillige arbejdstimer: 2.324