Holme Å - grøn eng

Projektets formål:

- At der gennem afgræsning genskabes ca. 46 ha. Lysåbne engområder indenfor et ca.104 ha stort projektområde for dermed at højne naturkvaliteten lang Holme Å.

- At der dannes et ”ko-klapperlaug/en afgræsningsforening” som efter etablering overtager ansvaret for den løbende drift at af engområderne indenfor projektområdet.

- At projektet danner baggrund for en etapevis udbygning, og som på sigt tænkes at omfatt Holme Å-dalen fra Bække i Øst til Varde i Vest.

- At forbedre mulighederne for friluftsliv og viden om naturen i området gennem udbygning af den eksisterende ”kyst til kyst” vandresti. (Bedre adgangsforhold og tilgængelighed, bedre publikumsfaciliteter, formidling af kultur-natur mv.)

Ole Malling

Ansøger for projektet: Starup Sogns Borgerforening

Kontaktperson: Lars Barslund Knudsen

Tidsperiode: Projektet afsluttes senest 31. december 2012

Deltagere i partnerskabet:

- Starups Sogns Borgerforening

- Starup-Tofterup Lokalråd

- Varde Kommune, Team Natur og Park

- ”Hammeren” Produktionsskolen Vest

Projektets samlede udgifter: 1.059.250 kr

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 353.344 kr.

Frivillige arbejdstimer: 500