Grynderup Sø

Foto: Geopartner 2011

Grynderup Sø i den nordvestlige del af Salling - genskabt i perioden 2007-2012.

Grynderup Sø ligger ca. tre kilometer nordøst for Glyngøre og strækker sig ca. 4 km mod nord. Søområdet er et af de største sø-genopretningsprojekter i Danmark, og det ligger i et engdrag præget af landbrug og leder ud i Limfjorden nord for Sallingsund.

Vådområdeprojektet omfatter ca. 410 ha, hvoraf ca. 150 ha er sø med en meget lang og bugtet bredzone. Projektet er finansieret af den Særlige Vand- og Naturindsats, også kaldet ”Miljømilliarden” samt Vandmiljøplan II-midler.

Beliggenhed af projektområdet i det nordlige Salling i Skive Kommune. Projektområde er markeret med rødt på grundkort fra før søen blev etableret.

Formål med projektet

Fra 2007 efter amternes nedlæggelse videreførte Naturstyrelsen vådområdeprojektet, med det mål at genskabe den tidligere sø med omgivende våde enge ved at nedlægge de  ialt 3 pumpelag, der havde afvandet søen siden midten af 1800-tallet. 

Det primære mål har været at reducere udledningen af kvælstof til Limfjorden ved at genskabe den naturlige hydrologi i området. Den samlede effekt er beregnet til ca. 86 tons/år svarende til ca. 200 kg N/ha projektområde. Oveni har målet været at genskabe yngle- og levesteder for dyr og planter med særligt fokus på fuglelivet. Desuden har der været fokus på at sikre befolkningens mulighed for at opleve de særlige natur- og landskabsværdier som kyst- og sølandskabet rummer.

Realisering af projektet

Genopretningen af Grynderup Sø har været længe undervejs og der har været flere tilløb til genetablering af søen.

En teknisk forundersøgelse fra 1999, igangsat af tidligere Viborg Amt, beskriver en mulighed for at genskabe søen, og de første initiativer blev igangsat for Vandplan II-midler med inddragelse af lodsejere og daværende Sallingsund og Sundsøre Kommune (nu Skive Kommune).

I 2006 blev projektet prioriteret som indsatsområde under den grønne Miljømilliard og det muliggjorde gennemførelse af projektet gennem jordfordeling og frivillige aftaler med lodejerne. Naturstyrelsen var projektansvarlig, og har gennemført projektet i tæt samarbejde med FødevareErhverv (nu Landbrugsstyrelsen), Skive Kommune, øvrige interessenter og brugere.

Projektbeskrivelse

Den oprindelige Grynderup Sø blev afvandet i midten af 1800-tallet og de indvundne arealer blev efterfølgende anvendt til landbrugsdrift. Arealerne blev holdt tørre af pumper tilhørende 3 pumpelag i Bysted Enge, Grynderup Sø og Grynderup Enge.

I forbindelse med det nye vådområdeprojekt er alle pumper og dræn inden for projektområdet sat ud af drift, samtidig med at alt vand fra oplandet ledes til søen. Der er med projektet genskabt ca. 150 ha sø og ca. 260 ha mere eller mindre våde enge, der fremover friholdes for omlægning, gødskning og sprøjtning. Den gennemsnitlige vanddybde er ca. ½ meter og søen er på det dybeste sted godt 1 meter dyb.

Hertil kommer at der er etableret et stemmeværk med højvandsbeskyttelse i det nordlige afløb fra søen ud i Sallingsund, Limfjorden. Anlægsarbejder har endvidere omfattet ca. 25 delprojekter omfattende afledning af spildevand og regnvand på ejendomme samt sikring af dræn, der afvander arealerne, der grænser op til projektområdet.

I forbindelse med projektet er der gennemført to jordfordelinger, omfattende 40 lodsejere, ca. 70 ejendomme og ca. 620 ha landbrugsjord. Efter jordfordelingen ejes projektområdet af 22 lodsejere. Jordfordelingen har bidraget til en bedre samling af landbrugsjord omkring gårdene i området. Langt størstedelen af området er forblevet i privat eje.

For at sikre adgang og oplevelsesmuligheder er en del af området i den nordlige del mod Limfjorden blevet Naturstyrelsens eje med udvidet adgang. Tilsvarende gælder for det mindre opholdsareal med fugletårne i syd, der har forbindelse til stisystemet mellem byerne Durup og Glyngøre. (i alt ejer staten ca. 80 ha).

 

Oversigtskort med beliggehed af tre pumpelag i området. Pumperne som blev sat ud af drift er angivet med en rød prik. Søens fremtidige udbredelse ved middelvandstand er vist med lyseblåt. 

Projektforløb

1999 - VWP II forundersøgelse. Forundersøgelse igangsat af tidligere Viborg Amt. 

2006 - Muligheder for at genoptage projektet drøftes med parter i arbejdsgruppe fra 1999 projektet

2007 - Projektet godkendes som "miljømilliard" projekt.

2007 Marts - Lodsejermøde i Duruphallen med knap 100 deltagere.

2007 Maj - Den ejendomsmæssige forundersøgelse er færdig.

2008 - Indledende jordfordelingsmøde

2009 - 1. jordfordeling

2010 - 2. jordfordeling

2010 marts - Detailprojekt igangsættes.

2011 april-nov - Anlægsarbejder 

2012 maj - Etablering af rekreative foranstaltninger

2008 - Nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. friluftsliv

2008 - Planlægning af placering af friluftsmæssige foranstaltninger

Tirsdag, den 7. august 2012

Efter 150 år som landbrugsjord var Gryderup Sø genetableret i 2012, og det blev markeret ved en indvielse af daværende miljøminister Ida Auken. I den forbindelsen navngav hun trækfærgen, som er en del af stisystemet omkring søen. (Færgen fik det passende navn "Trækfuglen")

Foruden Ministeren var der ved arrangementet taler af Borgmester Flemming Eskildsen og Udvalgsformand Anders Bøge – begge Skive kommune, samt lodsejerrepræsentant Kris Thorhauge.

Efter den højtidelige del af indvielsen var der mulighed for at deltage i en tur rundt om den nordlige del af søen, ca. 5 km, med en naturvejleder fra Naturstyrelsen.

Flere hundrede interesserede borgere var mødt frem til indvielsen

Den genskabte Grynderup Sø set mod nord. Foto: Geopartner 2011.

Offentlig adgang 

Kort over Grynderup sø - printvenlig

Publikum har adgang til naturområdet ad en ca. 15 km trampesti, der går rundt om hele søen.

Længst mod syd er der opstillet et dobbelt fugletårn med fantastisk udsigt over de lavvandede områder i den sydlige del af søen. Tårnet ligger i kort afstand fra cykel- og vandrestien, der forløber på den gamle jernbane mellem Durup og Glyngøre.

I den nordlige ende er der tæt ved Grynderupvej bygget et lavt fugleskjul med udsigt over den nordligste del af søen. Fra den nærliggende P-plads går en handicapvenlig sti mod øst til søens smalleste sted. Her er der mulighed for at tage en trækfærge til den modsatte bred, hvor stien fortsætter.

Der er således mulighed for at korte trampestien af og kun vælge at gå den nordlige rundtur (ca. 5 km), som kan gøres på en time. Ved handicapstien findes borde/bænksæt og en primitiv overnatningsplads.

 

De to fugletårne ved den sydlige del af Grynderup Sø.

 

Kort over alle stier ved Grynderup Sø. Bemærk, der er etableret flere P-pladser, som kan danne udgangspunkt for ture i området. Ved P-pladserne er opsat informationstavler. 

Kontakt

Naturstyrelsen Himmerland

Obfuscated Email

7254 3900

Projekt type Særlig Vand- og Naturindsats (SVNI)
Indsats område Centrale Limfjord
Periode 2007-2012
Projekt areal 410 ha, heraf ca. 150 ha sø og 260 ha våd eng
Økonomi 75 mio. kr. (heraf 16 mio. kr. VMP II/III

Projektledere

Jes Philipsen Schmidt (afdød)

og Kjeld Lundager Jørgensen