Grynderup Sø projektet - Status for projektet

Projektet skrider fortsat fremad, om end der er udfordringer forude, Der arbejdes med projektet på flere forskellige fronter, som jeg her kort vil fortælle om.

Lodsejerudvalget (nedsat på det indledende jordfordelingsmøde den 10. april 2008) har sammen med konsulenterne Børge Andersen, Landbo Limfjord, Hans Lausten Hansen, FødevareErhverv og Kristian Gadegård gennemført en vurderingsforretning, hvor arealerne indenfor projektet er sat i takst. Det vil sige, at arealerne er vurderet på den landbrugsmæssige værdi i forhold til hinanden.

Takstseringen skal bruges til at behandle alle lodsejer lige i forhold til jordernes værdi, men skal også bruges til budgetberegning. Erstatning beregnes som arealernes ”nuværdi” minus ”efterværdien”.

Den 4. september afholdte Lodsejerudvalget, Kristian, konsulent Børge Andersen og jeg et møde, hvor Lodsejerudvalgets bud på en salgsværdi for den   ”bedste mark” blev fastlagt. Denne pris skønnede Lodsejerudvalget, at de øvrige lodsejere vil kunne acceptere i forbindelse med jordfordelingen.

På dette grundlag udarbejder jeg et fornyet budget, som indsendes til SNS i København. Grynderup Sø projektet vil her blive vurderet sammen med de andre projekter, som på tilsvarende vis forsøges gennemført med midler fra Miljømilliarden. Mange af disse projekter er blevet dyrere end oprindeligt budgetteret pga. den store prisstigning på landbrugsarealer, der har været i hele landet. Hvilke projekter, der får glæde af penge fra ”kassen”, vil afhænge af deres bidrag til forbedring af natur og miljø sammenholdt med omkostningerne. Naturstyrelsen – Midtjylland anser dette projekt som et godt Miljømilliard projekt – positiv lodsejerinteresse, arealmæssigt stort, stor næringsstoffjernelse med mulighed for at genskabe levevilkår for en lang række dyr og planter. Alt dette giver alle tiders mulighed for en friluftsmæssig udnyttelse af området for lokal-befolkningen og turisterne

Projektet gennemføres for at:

1) reducere udledningen af kvælstof og fosfor til Limfjorden

2) beskytte dyr og planter

3) forbedre den friluftsmæssige udnyttelse af den genskabte natur.

Nogle af de faciliteter, som skal benyttes til friluftslivet, så som trampestier, fugletårne, opholdsarealer, P-pladser, primitive overnatningssteder mv. skal placeres i projektet. I forbindelse med jordfordelingen vil disse foranstaltninger være en del af forhandlingerne med Kristian.

Dette er baggrunden for, at Naturstyrelsen – Midtjylland har nedsat en arbejdsgruppe, der skal være os behjælpelig med at fastlægge, hvor de enkelte faciliteter til friluftslivet skal placeres. Arbejdsgruppen består af de 4 pumpelagsformænd og en repræsentant for hver af de organisationer, som vil blive indbudt til at deltage i Skive Kommunes grønne Råd.

Arbejdsgruppen har holdt to møder og er kommet langt med i at fastlægge, hvor faciliteterne kan placeres. I udvalgets kommende arbejde skal der drøftes, hvilket indhold der f.eks. være på de forskellige opholdsarealer, informationen mv. Forslaget vil senere blive drøftet på møder med borgerne fra lokalområdet samt de nuværende lodsejere.

Parallelt med at der indstilles et nyt budget vil vi arbejde videre med opkøb, jordfordelingsforløbet og de friluftsmæssige muligheder mv. og lodsejerne   vil blive orienteret, når der er en afklaring af projektets aktuelle økonomiske situation.

Med venlig hilsen

Jes Philipsen Schmidt

projektleder