Projektet i den afsluttende fase 2012

Projektet har været længe undervejs og der har været flere tilløb til genetableringen af søen. En teknisk forundersøgelse fra 1999 igangsat af Viborg Amt beskriver en mulighed for at genskabesøenog det er lykkedes med bevilling fra den første miljømilliard, den særlige vand og naturindsats.

Søområdet er et af de største sø-genopretningsprojekter i Danmark og det ligger i en egn præget af landbrug og afvandes til Limfjorden. For at sikre adgang og oplevelsesmuligheder er en mindre del af området i den nordlige del mod Limfjorden, sommerhusområdet Sæbygård og en campingplads blevet offentligt eje med jagtfred og udvidet adgang samt et opholdsareal i syd med forbindelse til stisystemet mellem byerne Durup og Glyngøre. (i alt ca.80 ha). Mens langt størstedelen af området er forblevet i privat eje.

Projektets primære formål er at reducere udledningen af kvælstof til Limfjorden, hvor den samlede kvælstofeffekt er beregnet til ca. 86 tons/år svarende til ca.200 kg N/ha projektområde. Hertil kommer formålet om at genskabe levesteder for dyr og planter og udbygge de rekreative muligheder i området.

Der er med projektet genskabt ca.150 ha sø og ca.260 ha mere eller mindre våde enge, der fremover friholdes for omlægning, gødskning og sprøjtning. Den gennemsnitlige vanddybde er ca. ½ meter og søen bliver på det dybeste sted godt1 meter dyb.

Følgende friluftsmæssige indretninger er under udførelse:

 • Fugleskjul i nord
 • Fugletårn i syd med sti forbindelse til byerne Durup og Glyngøre
 • Cykelsti og handicapsti forbinder mindre befærdede asfaltveje i nord (ca.5 km)
 • Trampesti rundt om den nordlige del af søen (ca.4 km)
 • Trampesti rundt om hele søen (ca.15 km)
 • Cykelrute ad offentlige veje søen rundt (ca.16 km), som er forbundet med Skive Kommunes cykelrute Salling rundt
 • Parkeringspladser
 • bord/bænke sæt
 • Info-tavler, skiltning og stiafmærkning samt stenter til hegnspassage
 • Primitiv overnatningsplads m. grill plads
 • Trækfærge forbinder stier i nord

Projektet omfatter ca. 40 lodsejere og der er gennemført to jordfordelinger omfattende ca.620 ha landbrugsjord og ca. 70 ejendomme, heraf ca.215 ha projektjord. Efter jordfordelingen ejes projektområdet af 22 lodsejere. Jordfordelingen har bidraget til en bedre samling af landbrugsjord omkring de tilhørende gårde.