Opstart af projektet ved Hornbæk Enge

Så er næste etape af det naturgenopretningsprojektet ved Gudenåen sat i værk. Hornbæk Enge, tæt ved Randers, er nu ved at blive omdannet til tidvis oversvømmede enge med græssende kreaturer og masser af fugleflokke.

Naturstyrelsen har i samarbejde med Randers Kommune og Aage V. Jensens fonde nu påbegyndt endnu en etape i genopretningerne ved Gudenåen. Hornbæk Enge er på ca. 110 ha og vil om ganske få år fremstå som skiftevis oversvømmet og tør. Denne skiften frem og tilbage vil være afhængig af vandstanden i Gudenåen og vil være eftertragtet af mange fugle, idet fuglene vil få adgang til store områder med mulighed for at finde føde.

Skovrider Uffe Laursen bøde de knapt 50 fremmødte velkommen og introducerede projektet med en kort gennemgang af det overordnede projekts mål, der først og fremmest rummer fjernelse af kvælstof fra Gudenåens vand.

Ved at nedsætte kvælstofindholdet i vandet, nedsættes også negative påvirkninger af Randers Fjord og dermed Kattegat. Beregninger viser at det samlede projekt i bedste fald kan reducere kvælstofudledningen med op til 20 % af niveauet før projektstart.

Formand for Miljø og Teknik i Randers Kommune, Mogens Nyholm var glad for invitationen til at påbegynde det kommende arbejde. Han takkede Naturstyrelsen for det store forarbejde, der ligger forud for de konkrete anlægsprojekter. Han takkede også Aage V. Jenses Fonde for den velvillige økonomiske støtte til bl.a. overtagelse af nogle af arealerne samt etableringen af diverse friluftsfaciliteter i områderne.

Ved Væth Enge kunne de interesserede se, hvordan man tænker sig at vådområderne kommer til at se ud om et par år.

Entreprenørarbejderne ved Væth Enge blev færdige i 2007. I dag kan man se hvorledes naturen stortrives med anselige fugleflokke og kreaturerne, der plejer de vidtstrakte naturarealer.

Du kan læse mere om naturgenopretningsprojektet ved Gudenåen .

Se foromtalen af projektet ved Hornbæk Enge.