Referat af møde i følgegruppe for VMP II projekterne i Væth og Hornbæk enge.

Mødet afholdt på Fussingø d. 4. februar 2008.

Deltagere: Hanne Wind-Larsen, Randers kommune, Lars Christensen, Langå Sportsfiskerforening, Lars Møller Nielsen og Anders Skov, Aage V. Jensens Naturfond og Lars Tom-Petersen, Dansk Ornitologisk Forening, Niels Mørup, Væth m.fl. byers Pumpelag

Uffe Laursen, SNS, Fussingø, Peter Iversen, SNS, Fussingø og Kjeld Jørgensen, SNS, Buderupholm (LDC Nord),

Afbud/fraværende:
Lars Bo Christensen, Orbicon, Per Sørensen, Kolonihaveforeningen ”Vasen”, Thorkil Danielsen, Friluftsrådet,  Bente Norden Storm, DN,  Else Buchtrup, Hornbæk Enges Vandindvindingslag.

1. Referatet fra sidste møde blev godkendt uden bemærkninger.

2. Under punktet Siden sidst blev der gjort kort status:

Væth Enge
Peder Iversen, SNS, kunne berette, at der under det nu afslutede anlægsarbejde i Væth Enge ved en fejl var blevet foretaget en rydning af en rødelbevoksning. Man har beklaget og ejeren er efterfølgende blevet kompenseret herfor.

Lars Møller Nielsen omtalte at der var indkommet klager over en skyllerende, der hindrede adgang i den vestlige ende. Problemet blev løst ved anlæg af en mindre gangbro.
Der er indgået aftale om afgræsning på alle Fondens ejede arealer i Væth Enge, fordelt på 3 lejemål.

Hornbæk Enge
Som led i anlægsprojekteringen er der afholdt møde med Vejdirektoratet som ønsker sikkerhed for at motorvejsbroen gennem Hornbæk Enge ikke vil blive påvirket af anlægget af de afskærmende diger.

Randers historiske museum har været inddraget, og der er foretaget prøvegravninger nær kolonihaveområdet, og der er derudover aftalt hvorledes museet vil følge det videre anlægsarbejde.

Planlægningen af anlægsarbejdet der skal forløbe over to år i 2008 og 2009 forløber planmæssigt.

Det er aftalt, at de rydninger, der skal foretages i projektområdet vil blive udført i løbet af vinteren 2008/2009.

Haslund-Værum.
I projektområdet Haslund-Værum Enge foregår der i 2008 en jordfordeling, der har til sigte at skaffe erstatningsarealer som kompensation for de berørte arealer i projektområdet.

Stevnstrup-Midtbæk.
I projektområderne Stevnstrup og Midtbæk sker der løbende opkøb af projektarealer. Aktuelt er der opkøbt 130 ha. Der er planen at der skal ske en gradvis overgang til naturlig afvanding i området ved ophør af dræning og opfyldning af grøfter. Det vil dog kun finde sted i det omfang, at det alene har konsekvenser for arealet ejet af Naturstyrelsen.

Lars Tom-Petersen  fra DOF kunne fortælle, at DOF har fået en bevilling fra Aage V. Jensens Fonde til en bog om fuglelivet i Vorup Enge. Der er foretaget fugletællinger ugentlig siden 2004. Brødteksten er klar. Der mangler illustrationer. Bogen der ventes på ca. 60 sider ventes trykkeklar til foråret og er til gratis uddeling på bl.a. skoler.


3. Randers kommunes godkendelse af etablering af vådområde i Hornbæk Enge.
Hanne Wind-Larsen kunne berette, at kommune har givet tilladelse efter vandløbsloven til anlægsarbejdet i Hornbæk Enge med klagefrist frem til 14. februar. Der er aftalt en mindre korrektion af digehøjden på den gamle pramdragersti langs Gudenåen, der skal sikre, at stien kun sjældent vil blive oversvømmet.

Aage V. Jensens Fonde og kommunen har planer om etablering af en gangbro over Gudenåen mellem Vorup Enge og Hornbæk Enge.

Lars Møller Nielsen kunne oplyse, at der er ingået aftale om slåning/afgræsning af hele projektarealet i Hornbæk Enge.

Lars Christensen var interesseret i, at der opretholdes adgang til diget på sydsiden øst for motorvejen, af hensyn til fiskeplads.

Lars Tom-Petersen refererede Maagaard  for, at der var odderforekomst v. Bredningen.


4. Væth Enge herunder indvielse og adgangsforhold.
Uffe Laursen udtrykte ønske om en egentlig indvielse af Væth Enge, gerne i løbet af foråret.
Anders Skov gjorde opmærksom på, at der er indvielse af et nyt fugletårn i Vilsted Sø d. 25. maj. Hanne Wind-Larsen omtalte en tur arrangeret for det samlede byråd i Randers d. 31. maj, der er planlagt til også at give lejlighed til at opleve Væth Enge.

Hanne Wind-Larsen redegjorde for kommunens ønsker til anlæg af en stisløjfe i området og skitserede en mulighed ad markveje med gode udsigtsforhold.

Lars Møller Nielsen pegede på muligheden for at lade en stisløjfe ud til engene tage udgangspunkt i Væth by. Der var almindelig tilslutning hertil. Peder Iversen nævnte at der kunne være behov for en sikring af den yderste del af berørte markveje.

Randers kommune går videre med stisløjfen så den kan være klar inden indvielsen.

5. Etablering af ny følgegruppe for Haslund-Værum Enge
Uffe Laursen opfordrede til, at projektet i Haslund-Værum Enge blev ledsaget med en
følgegruppe i lighed med projekterne i Hornbæk og Væth Enge. Der var opbakning hertil, idet man foreslog den nuværende følgegruppe bibeholdt og suppleret med en repræsentant for lodsejerene i Haslund-Værum Enge.

6. Under evt. blev det spurgt til Randers Regnskovs planer for etablering af verdens største zoologiske have. Lars Møller Nielsen kunne bekræfte, at Randers regnskov og Aage V. Jensens Fonde i fællesskab arbejder med en projektidé, der tager udgangspunkt i det nuværende projekt med gamle husdyrracer, der afgræsser dele af engene op mod kolonihavekvarteret. På de øvrige dele af engene ud mod åen og op mod motorvejen var der planer om udsætning af europæiske bisoner, grundig sikret inden for et kraftigt hegn med en højde på 1,30 m. og med gangstier ført henover indhegningen.