Referat af møde i følgegruppe for VMP II projekterne i Væthe Enge, Hornbæk Enge og Haslund-Værum Enge.

Mødet afholdt på Fussingø d. 18. marts 2009.

Deltagere: Hanne Wind-Larsen, Randers kommune, Lars Møller Nielsen og Anders Skov, Aage V. Jensens Naturfond og Thomas Bjørnbak Hornbæk Enges Landindvindingslag , Torben Nørgaard, Haslund-Værum enges landvindingslag og Per Sørensen, Kolonihaveforeningen ”Vasen”,
Uffe Laursen, Naturstyrelsen – Kronjylland, Peder Kirk Iversen, Naturstyrelsen – Kronjylland og Kjeld Jørgensen, Naturstyrelsen – Aalborg

Afbud/fraværende:
Lars Christensen, Langå Sportsfiskerforening,  Thorkil Danielsen, Friluftsrådet,  Christian Halgren, DN,  Lars Tom-Petersen, Dansk Ornitologisk Forening, Niels Mørup, Væth m.fl. byers Pumpelag.

1. Referatet fra sidste møde blev godkendt uden bemærkninger.

2. Siden sidst:

Følgegruppen er udvidet til også at repræsentere pumpelaget i Haslund-Værum enge ved deltagelse af Torben Nørgaard, Værum

3. Væth Enge
Hanne Wind-Larsen gjorde rede for forløbet af stier, som Randers kommune har ladet mar-kere med skilte. Skiltningen af stierne er suppleret med skiltning med forbud mod motorkørsel. Der er i alt 4 adgangsveje til området, alle med udgangspunkt i Væth by.

Kommunen har aftalt et arrangement primært for beboerne i nærområdet d. 19. april. Fra kommunen deltager Hanne Wind-Larsen og derudover en ornitolog. Lars Møller Nielsen ville også gerne deltage.

Det understreges fra kommunens side, at der ikke er truffet aftale og dermed ikke grundlag for offentlig adgang på langs af ådalen i den østlige ende af projektområdet.

Lars Møller Nielsen oplyste at det overvejes at afholde fiskedage på engsøerne i form af et arrangement for børn.

4. Hornbæk Enge.
Der har været pause gennem vinteren efter at entrepenøren har udlagt første lag af de be-skyttende diger langs motorvejen og langs kolonihavekvarteret.

Anden del af anlægsarbejdet, hvor der bl.a. udlægges jord på digerne til fuld højde, igangsættes efter påske. Anlægget af digerne kan først betragtes som afsluttes, når sætningen er diget er mindre end 5 cm/måned.
Efter planen vil der også i 2009 blive etableret 5 rørgennemføringer i diget på østsiden af motorvejen. På vestsiden vil der blive gravet 10 åbninger, så vandet fra åen kan passere ind og ud ved høje vandstande. Det etableres gangbroer hen over alle åbninger.

Endvidere vil man fortsætte rydningen af større træer og fjerne hegnsmaterialer. Senere vil man kunne afbryde dræn og fylde grøfter op.

Der foregår løbende monitering (målinger) af eventuelle påvirkninger på motorvejsbroen, og der er hidtil ikke konstateret påvirkninger.

Der har været lokale problemer med sætninger og jordforskydning ved kolonihaveområdet. Dette kan i høj grad relateres til det område, hvor museet foretog sine prøvegravninger.

Hanne Wind-Larsen opfordrede til at lave foromtale i lokalaviserne af det kommende anlægsarbejde for at forebygge evt. klager fra beboere i området.

Thomas Bjørnbak støttede op om denne ide, og bemærkede, at info-tavlen ved Jürgensensvej blev flittigt læst. Foreslog endvidere at sende information ud via grundejerforeningen og evt. opslag i kolonihaveforeningen.

Peder Kirk-Iversen orienterede om, at det var ønskeligt at bevare pramdragerstien på østsiden i nuværende højde for at mindske behovet for vedligeholdelse af broer og stier. Der var bred støtte hertil.

Der vil blive gennemført fugletælling ved Lars Maegaard, Randers kommune og lokale DOF-folk i lighed med etableringen af Væth Enge. - Hannne Wind-Larsen opfordrede til, at staten bidrog til overvågningsprogrammet.

Thomas Bjørnbak spurgte til bredden af stianlægget på pramdragerstien og påpegede, at der er dybe spor på begge sider af stien. Peder Kirk Iversen oplyste, at sporene vil blive fyldt op med grus, og at stien anlægges med bredde på 2 m.

Lars Møller Nielsen ville gerne vide, hvornår anlægsarbejdet forventedes afsluttet. Hertil svarede Peder Kirk-Iversen, at hvis alt forløber planmæssigt, kan der være afsluttet i september 2009, men at det afhænger meget af jordarbejdet og digernes sætning og at det meget vel først kan blive endelig afsluttet i 2010. Det er herunder vigtigt, at der etableres mest mulig græsdække omkring digeåbningerne for at forebygge erosion.

Thomas Bjørnbak anførte, at han som lodsejer følte sig generet af anlægsarbejdet og ikke var blevet tilstrækkelig orienteret om bl.a. omfanget af trærydning omkring hans ejendom.
Generelt beklagede han, at man havde fjernet levesteder for nattergalen og efterlyste fugletællinger også forud for projektet. Han var endvidere bekymret over om støjen fra motorvejen blev forøget p.g.a. rydninger.

Endvidere påpegede Thomas Bjørnbak at man har ladet et tidligere kolonihavehus, beliggen-de syd for kolonihaveforeningen, stå i en miserabel tilstand, hvilket var trist for de lokale og tidligere ejer/brugere.

Hanne Wind-Larsen pointerede, at rydningen af træer primært er begrundet i, at man ønsker at undgå at efterlade større ”spejder”træer for rovfuglene.

M.h.t. trafikstøj har undersøgelser vist, at træer og beplantning kun har meget ringe betyd-ning i f.h.t. at dæmpe støjen.

Uffe Laursen gjorde opmærksom på, at fugletællingen blev igangsat før anlægsarbejdet og i vidt omfang udføres af lokale fugletællere, der kender området og udviklingen før anlægsar-bejdet.

Med hensyn til diget langs Hornbæk Engvej oplyste Peder Kirk-Iversen, at det vil blive trukket op mod land lidt længere mod øst end oprindelig skitseret.


5. Haslund-Værum Enge.
Der var skæringsdato på jordfordelingen ved årsskiftet. Samtidig hermed igangsattes endnu en jordfordeling m.h.p. at sikre en løsning for lodsejerne i den del af Værum Enge, hvor det ikke er lykkedes i de første to jordfordelinger.

Den planlagte projektering og budgettet vil blive revurderet på baggrund af erfaringerne fra anlægsarbejdet i Hornbæk Enge. Detailprojekteringen forventes i efteråret 2009.

Aage V. Jensens Naturfond er fortsat interesseret i at erhverve projektarealet øst for motor-vejen.

Lars Møller Nielsen oplyste at fløjdiget mellem Vorup Enge og pumpelaget for Haslund-Værum enges vil blive opretholdt i henhold til vilkår fra jordbrugskommissionen og at den vil blive anvendt som sti ud til Gudenåen.

En planlagt gangbro over Gudenåen med placering nær den nuværende pumpestation i Hornbæk Enge har vist sig betydeligt dyrere end forventet og Fonden har stillet planlægnin-gen heraf i bero.

Det blev drøftet om man med fordel kunne placere en evt. gangbro syd for kolonihaveområ-det.

Lystfiskere har tidligere tilkendegivet, at de ønsker ådiget på østsiden af motorvejen opret-holdt.

Hele spørgsmålet om stier vil blive indarbejdet i detailprojekteringen.

Torben Nørgaard gjorde opmærksom på, at der er i forbindelse med jordfordelingen er be-hov for at koble projektet sammen med planlægningen for Midtbæk-området for at afklare driftsmulighederne for de lokale landmænd.

6.  Stevnstrup Enge
Naturstyrelsen ønsker at etablere våde enge på de erhvervede arealer, men dette kan naturligvis kun ske under hensyn til afvandingen af bagved- og omkringliggende nabo-er.

Naturstyrelsen forsøger at indgå aftaler om fælles jagt i området med henblik på at opnå et generelt mindre jagttryk.

7. Midtbæk Enge
Naturstyrelsen vil fortsat vedligeholde grøfter i det omfang, at de leder transitvand.

8. Evt.
Hanne Wind-Larsen meddelte, at Randers kommune har afsat 50.000 kr. til forbedring af standpladser for laksefisk. Restaureringen af Elbæk færdiggøres i 2009 i samarbejde med sportsfiskerne.

Thomas Bjørnbak spurgte, om der var overvejelser om etablering af jagtlaug i Hornbæk En-ge.
Hertil svarede Lars Møller Nielsen, at det var der ikke, og man tilsigtede at området skulle være jagt- og forstyrrelsesfrit område. Det kunne dog evt. blive aktuelt at afholde rævejagt med deltagelse af en lokal jagtforening.