Gundesbøl Å Vådområdeprojekt - Realisering

Gundesbøl Å. Foto: Naturstyrelsen

Gundesbøl Å er en del af Skjern Å systemet og afvander til Ringkøbing Fjord. Projektområdet ligger mellem Ølgod og Hoven.
Her har Naturstyrelsen Blåvandshuk i 2015 gennemført det statslige vådområdeprojekt Gundesbøl Å.
Formålet med projektet er at fjerne kvælstof i oplandet til Skjern Å systemet.

Projektet forventes at fjerne 1,2 tons kvælstof årligt. For at nå dette mål er en grøft omlagt og vandet ledes via en fordelergrøft ud over engen.
Engen er gjort bredere ved omlægning og genslyngning af Gundesbøl Å. Med disse tiltag forsinkes vandets vej til åen, og det giver mulighed for, at jordbakterier kan omdanne kvælstof fra vandet til luft.

Der er givet tilsagn om tilskud til projektudgifterne på 1,1 mio. kr. fra EU og Miljø- og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram, som har deltaget i finansieringen af projektet. 

Læs mere om:

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 

Kontaktpersoner: Skovrider Ulrik Lorenzen, tlf. 21 41 86 46 og projektleder Henrik Lykke Sørensen, tlf. 20 11 89 54.

undefined

13 vådområdeprojekter

Naturstyrelsens enheder gennemfører i 2012-2018 i alt 13 statslige vådområdeprojekter, der supplerer den kommunale vådområdeindsats og bidrager til, at Danmark opfylder sine forpligtelser efter EU's vandrammedirektiv.

De 13 områder er valgt, fordi de giver den største forbedring af vandmiljøet for færrest penge. Der er typisk tale om lavtliggende jorder tæt på åerne, eller tidligere afvandede søer, hvor man kan genskabe de naturlige vandstandsforhold.

Projekterne omfatter i alt ca. 1600 hektar (16,0 km 2). De færdige vådområder vil resultere i en reduktion af kvælstofbelastningen med henved 184 tons kvælstof årligt. Der er afsat 157 mio. kr. til projekterne.

Læs mere om realiseringen af den statslige vådområdeindsats

undefined