Gurre Slotsruin

 og omkringliggende landskab

 

Titel Gurreslotsruin
Projekttype  Samarbejdsprojekt
Periode  2012 - 2018
Status  Idéfase
Samarbejdspartnere  Helsingør Kommune, Helsingør Kommunes Museer, Museum Nordsjælland, Kulturstyrelsen, Nationalmuseet
Økonomi Uafklaret pt. Der forventes inddragelse af fonde

Idefase
Der er ved at blive udarbejdet et ideoplæg for et projekt, der skal fremme og formidle kulturmiljøet og landskabet omkring Gurre.

Projektbeskrivelse

Projekt om Gurre Slotsruin og omkringliggende landskab.

Gurre Slotsruin er et meget markant fortidsminde og af national betydning.  Der er igangsat et arbejde med for at undersøge mulighederne for eventuelt at udføre et større samlet projekt ved Gurre Slotsruin og det omkringliggende landskab.  Arbejdet skal afklare mulighederne for at få indsat ruinområdet i et landskab som i højere grad giver indtryk af det mere lysåbne, våde landskab, som borgen lå i, da den havde sin storhedstid. Der er ønske om at formidle, vise og forbedre de kulturhistorisk særdeles værdifulde forhold, der er knyttet til slotsruinen. Det kan evt. være genskabelse af flere våde områder og etablering af udsigter således, at landskabet bedre understøtter områdets kultur- og naturhistorie, det kan således være oplagt at skabe udsyn til Slotssøen fra ruinen.

Ud over det landskabelige skal der ses på mulighederne for bedre at formidle selve borgen og de forskellige tilknyttede bygningsværker, hvis eksistens de senere års forskning har vist.

En væsentlig del af Gurre Slotsruins omgivelser indgår i Natura2000 område 131 Gurre Sø og bevoksningerne omkring Slotssøen er udpeget til urørt skov. Dette kan være i strid med ønskerne om at synliggøre slotsruinens placering i landskabet, men det vurderes, at hensynet til et så betydeligt fortidsminde vil kunne begrunde dispensationer.

Der har været af holdt nabomøde den 30. marts 2014 for naboer og folk, der bor tæt ved Gurre Slotsruin og Gurre Sø. Efterfølgende er der nedsat en følgruppe. Referater fra møderne kan se under punktet referater. Der arbejdes i øjeblikket med et ideoplæg, som har været drøftet med samarbejdspartnerne. Ide oplægget forventes færdigt i efteråret 2015.

Kontakt: 
Ida Dahl-Nielsen
Naturstyrelsen Nordsjælland
Gillelejvej 2B
3230 Græsted

Naturstyrelsen Nordsjælland

Gurre Slotsruin og det omkringliggende landskab

Ideoplægget er et samarbejdsprojekt mellem:

Naturstyrelsen
Helsingør Kommune
Helsingør Kommunes Museer
Museum Nordsjælland
Kulturstyrelsen
Nationalmuseet