Harre Vejle Vådområdeprojekt - Forundersøgelse

Harre Vejle. Foto: Naturstyrelsen

Harre Vejle ligger syd for Glyngøre og afvander til Limfjorden gennem Harre Vig. Det mulige projektområde udgøres af delvist opdyrkede arealer på ca. 40 ha.

Vådområdet kan etableres ved vandløbsrestaurering og afbrydelse af dræn og grøfter så Harre Å i perioder med stor vandføring vil oversvømme dele af området. Projektet kan årligt reducere næringsstof belastningen til Limfjorden med ca. 5 tons kvælstof.

Kort over projektområdet

I 2013 blev der foretaget en teknisk og biologisk forundersøgelse, samt en ejendomsmæssig forundersøgelse. EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram har deltaget i finansieringen af forundersøgelserne (se evt. EU-Kommissionens hjemmeside om tilskud efter Rådets Forordning nr. 1698/2005).

Efterfølgende er der foretaget lodsejerforhandlinger og arbejdet mod en jordfordeling. Deltagelse i vådområdeprojektet sker på frivillig basis. Det er således ikke muligt at gennemføre vådområdeprojektet uden at alle lodsejere deltager ved enten at sælge jorden indenfor vådområdegrænsen eller ved at indgå aftale om at fastholde jorden som vådområde mod et 20 årigt tilskud.

Vådområdeprojektet gennemføres ikke

I marts 2016 faldt lodsejerforhandlingerne. Det har ikke været muligt at få opbakning til projektet fra alle lodsejere, og derfor er Naturstyrelsen ikke i stand til at fortsætte arbejdet med at gennemføre vådområdeprojektet.


Projektområdet

Projektområdet omfatter lavbundsarealer i ådalen, omgivet af stærkt kuperet morænelandskab fra sidste istid. I den vestlige ende ved Landevej 26 er ådalen forholdsvis bred og flad. Mod øst bliver ådalen smallere og stejlere, og der optræder markante slugter. Harre Å er meget reguleret og udrettet, og har i den østlige ende nærmest karakter af en landkanal. Mod vest, og i slugterne i den østlige ende, er der vedvarende græs og dyrkede arealer indenfor projektgrænsen. I den centrale del er der overvejende rørskov og krat.

Kontakt: Vibeke Lindberg Birkelund, Obfuscated Email, tlf. 7254 3000

13 vådområdeprojekter

Naturstyrelsens enheder gennemfører i 2012-2018 i alt 13 statslige vådområdeprojekter, der supplerer den kommunale vådområdeindsats og bidrager til, at Danmark opfylder sine forpligtelser efter EU's vandrammedirektiv.

De 13 områder er valgt, fordi de giver den største forbedring af vandmiljøet for færrest penge. Der er typisk tale om lavtliggende jorder tæt på åerne, eller tidligere afvandede søer, hvor man kan genskabe de naturlige vandstandsforhold.

Projekterne omfatter i alt ca. 1600 hektar (16,0 km 2). De færdige vådområder vil resultere i en reduktion af kvælstofbelastningen med henved 184 tons kvælstof årligt. Der er afsat 157 mio. kr. til projekterne.

Læs mere om realiseringen af den statslige vådområdeindsats

undefined