Hedepletvinge - bedre levevilkår - LIFE projekt

Naturstyrelsenn, Himmerland afsluttede med udgangen af 2008 LIFE-projektet om bedre levevilkår for sommerfuglen Hedepletvinge. Projektet har givet erfaringer, der i dag er grundlag for plejeindsatsen for Hedepletvinge.

Hedepletvinge, foto Flemming Helsing

LIFE ASPEA - Et LIFE-Nature projekt

ASPEA – Action for Sustaining the Population of Euphydryas aurinia

ASPEA projektets formål har været at bevare og udbrede bestanden af den truede dagsommerfugl hedepletvinge. Projektets resultater og erfaringer danner grundlag for den fremtidige pleje og beskyttelse af hedepletvinge.

ASPEA projektet er afsluttet pr. 31. dec. 2008. Læs rapporten om de væsentligste erfaringer og resultater:

The ASPEA project was concluded on December 31th 2008. Read the report on the main results:

Læs mere om:

 • Resultater

 • Nyheder

Projektområder:

 • Moser vest for Jerup

 • Ved Elling Å

 • Ved Liver Å

 • Himmerlandske heder

 • Store Vildmose

 • Vår Skov / Sønderup Å

Baggrund

Dagsommerfuglen hedepletvinge (Euphydryas aurinia) er et af klenodierne i den nordjyske natur. Arten, der tidligere var ret almindelig i Danmark, findes nu på mindre end 10 lokaliteter, alle i Himmerland og Vendsyssel. Også i Europa er Hedepletvinge truet, så Danmark er forpligtet til at passe godt på den og helst øge bestanden og antallet af levesteder – det kaldes at etablere ”en gunstig bevaringsstatus”. Hedepletvinge er opført på den danske rødliste som akut truet, er omfattet af EF's habitatdirektiv samt Bernkonventionen om beskyttelse af Europas vilde planter og dyr samt deres levesteder.
Hedepletvinge har samme problem som mange andre dyre- og plantearter - deres levesteder gror til, fordi de ikke afgræsses. Men hedepletvinge er ekstra sårbar, fordi dens larver kun lever på og af én eneste plante, nemlig djævelsbid (Succisa pratensis). Djævelsbid hører til kartebollefamilien og findes bl.a. i moser i overgangszonen mellem det våde og det tørre eller i fugtige lavninger på heder. Tilstedeværelsen af djævelsbid er dog ikke nok for sommerfuglen. Den stiller også krav om direkte sollys, læ og foryngelse af djævelsbid. Rydning samt ekstensiv græsning eller høslet kan være med til at forbedre sommerfuglens livsgrundlag.

Djævelsbid foto Peter A. Larsen

Djævelsbid er foderplante og levested for hedepletvinges larver

Video

Se et videoklip med hedepletvinge på De Himmerlandske Heder juni 2006, bl.a. i færd med at lægge æg på djævelsbid (fotograf Torben Jensen)

ASPEA Projektet - historisk set

Nordjyllands Amt startede et pleje- og bevaringsprojekt for hedepletvinge og modtog midler fra EU's LIFE - naturfond. Projektets navn er ASPEA – Action for Sustaining the Population of Euphydryas aurinia. Projektet rækker frem til udgangen af 2008 og er ved kommunalreformen overtaget af Naturstyrelsen – Aalborg.
Projektet arbejder med 6 indsatsområder, indenfor hvilke der søges indgået så mange plejeaftaler med lodsejerne som muligt:

 1. Råbjerg Mose, Napstjært Mose, Jerup Hede, Kragskov Hede og Tolshave Mose
 2. Elling Å's udløb
 3. Kærsgård Strand, Vandplasken og Liver Å
 4. Store Vildmose
 5. De Himmerlandske Heder
 6. Skrædderengen (Vår skov) og Sønderup Ådal

Da Hedepletvinge kun aktuelt findes i områderne 1, 2 og 5, indgås der kun nye aftaler om f.eks. rydning og opsætning af hegn i disse områder. ASPEA Projektet har sit eget logo: