Bedre levevilkår for hedepletvinge - resultater

Projektresultater - overvågning af hedepletvinge

Hedepletvinge og blåfugl på blåhat

2008

ASPEA har fået udarbejdet en opdateret udgave af rapporten fra 2007 (se nedenfor), som dels præsenterer resultaterne af ASPEA's overvågning i 2007 og 2008, dels opsummerer artens status og beretter om en række erfaringer, der er gjort i forbindelse med naturpleje og naturovervågning. Rapporten er udarbejdet af Flemming Helsing, NaturConsult. Rapporten udgør den sidste overvågning af Hedepletvinge, der foretages i ASPEA's regi.

2007

ASPEA har fået udarbejdet en rapport, der belyser mulighederne for at reintroducere (genudsætte) Hedepletvinge på to tidligere levesteder: habitatområderne Store Vildmose og Liver Å's munding. Undersøgelsen er baseret på dels feltundersøgelser, dels en genetisk undersøgelse af Hedepletvingebestande, foretaget af Peter Sigaard, Biologisk Institut, Aarhus Universitet.

Rapportens forfatter, biolog Bjarke Huus Jensen, Miljøcenter Nord i Aalborg konkluderer, at genudsætning i de to nævnte områder ikke kan anbefales. Levestedernes tilstand er endnu ikke egnede for Hedepletvinge og kan først blive det efter en betydelig indsats. Hvis dette sker, kan naturlig spredning forventes fra eksisterende bestande, hvis der etableres egnede "trædesten" med omkring 5 km afstand. Ved udsætning nu, vil evt. etablerede bestande blive udsat for genetisk isolation. De genetiske undersøgelser viser store forskelle i genetikken i de få danske bestande, og kun de store bestande i Nordøstvendsyssel kan siges at være genetisk "sunde". Undersøgelserne illustrerer nødvendigheden af ASPEA's indsats for at redde den danske bestand.

2007

ASPEA har fået udarbejdet en rapport, som dels præsenterer resultaterne af ASPEA's overvågning i 2007, dels opsummerer artens status og beretter om en række erfaringer, der er gjort i forbindelse med naturpleje og naturovervågning. Rapporten er udarbejdet af Flemming Helsing, NaturConsult. Figuren herunder viser bestandsudviklingen fra 2000-2007 på alle overvågede lokaliteter, illustreret ved antal larvespind.

D ata før 2007 er hentet fra Asbirk & Christensen 2000, Jensen 2007, Søgaard 2006. Antal larvespind i Hjeds Kær og Napstjært Enge i 2006 kan være underestimeret, da de fleste larver var gået til overvintring i vinterspind. I antal larvespind på Randborg Hede i 2006 indgår der delarealer, der ikke er inkluderet i moniteringen i 2007. De anvendte data findes også i tabelform på bilag 4 i rapporten, hvor de nævnte referencer også kan hentes.

2004

Hedepletvinge har været overvåget i Danmark siden 2000. DMU har publiceret overvågningsresultater fra 2000-2004, suppleret med enkelte resultater fra 2005.

Artens totale udbredelsesareal i 2004 vurderes til ca. 150 ha fordelt på 13 lokaliteter. Generelt er der ikke en direkte sammenhæng mellem udbredelsesarealet og bestandenes størrelse. Det vurderes, at hedepletvinge sandsynligvis lever overset flere steder i Nordjylland, hvilket fundet af et nyt levested i 2005 indikerer. Samtidig må det dog understreges, at fund af enkelte ny lokaliteter ikke umiddelbart er udtryk for, at arten klarer sig bedre end tidligere.

Kilde: DMU Novana Arter 2004-05 p. 37

Overvågningsmetode

Overvågningen falder i 2 faser:

  1. I maj - juni registreres de voksne sommerfugle, når de er klækket. Da metoden er strærkt vejrafhængig, kan den primært give et udtryk for artens aktuelle udbredelsesområde, men ikke for bestandens størrelse.
  2. I august - september optælles larvespind, enten totalt i artens aktuelle udbredelsesområde, eller indenfor afgrænsede felter.

Da Hedepletvinge er omfattet af EU's habitatdirektiv, bliver bestanden overvåget på de kendte lokaliteter. Overvågningen bliver koordineret af DMU (Danmarks Miljøundersøgelser), og udført af Miljøcenter Nord. Overvågningen bliver gennemført via NOVANA : Det N ationale program for O vervågning af VA ndmiljøet og NA turen.

Hedepletvinge overvåges hvert andet år i Novana programmet, resultaterne udgives af DMU.

I årene 2005-2008, hvor Life-ASPEA projektet kørte, har vi haft mulighed for at udbygge overvågningen af Hedepletvinge til også at omfatte potentielle lokaliteter. Denne overvågning er udført af Flemming Helsing, NaturConsult for ASPEA.