Helårsgræsningsprojekt i Husby Klitplantage

Den 16. december 2020 udsendte miljøminister Lea Wermelin en pressemeddelelse (læs) om et helårsgræsningsprojekt i Husby Klitplantage. I kølvandet på miljøministerens pressemeddelelse udsendte Naturstyrelsen Vestjylland orienteringsbrev til områdets sommerhusgrundejerforeninger, de nærmeste sogneforeninger samt diverse brugergrupper og inviterede til dialog så snart det var muligt.

 

Den 16. juni 2021, to dage efter genåbningen gav mulighed for det i forhold til Corona situationen, blev der afholdt offentlig vandring i Husby Klitplantage omkring det kommende helårsgræsningsprojekt i klitnatur med internationalt perspektiv.

Omkring 90 mennesker deltog i vandringen på denne smukke midsommeraften. Skovrider Poul Ravnsbæk bød velkommen og påpegede, hvordan græsningsprojektet i Husby Klitplantage sammen med Naturnationalpark Stråsø, Geopark Vestjylland og Naturpark Nissum Fjord sætter vores område på landkortet og er med til at sikre udvikling inden for naturforvaltning, som har til formål at fremme en rigere natur med fokus på biodiversitet. Helårsgræsningsprojektet har karakter af et forskningsprojekt, hvor 15. Juni Fonden har givet midler til at helårsgræsningens effekter på natur og friluftlivet skal undersøges.

Det blev indledningsvist slået fast, at dyrevelfærd skal være i orden og vil være i fokus. Der skal ikke flere dyr på arealet end der er fødegrundlag til og der vil blive lavet en beredskabsplan for uforudsete vejrligsbetingede ændringer i fødegrundlaget.

 

På en klittop med smuk udsigt ud over "Gryden" præsenterede projektleder Tina C.M. Pedersen fra Naturstyrelsen et projektforslag. I forbindelse med udarbejdelse af projektforslag er forskere og landbruget (Seges) blevet invitereret til at deltage i en videnskabelig arbejdsgruppe, der har rådgivet Naturstyrelsen. Den videnskabelige gruppe har bl.a. anbefalet, at der afgræsses på et så stort areal som muligt med flere forskellige naturtyper, at der græsses med flere dyretyper, at det skal være store planteædere, at der skal vælges robuste dyreracer og at relativt få dyr skal græsse i området.

Blandt de fremmødte blev der spurgt ind til fremtidig brug og muligheder i området særligt mht. færdsel til hest (også med hestevogn), jagt, O-løb, hvor sidstnævnte fortsat gerne vil have mulighed for at benytte området til løb.

Antallet af dyr blev drøftet. Det blev forslået at stude og vallakker skal græsse området, da disse som udgangspunkt er mere rolige. Der var et ønske om, at der ikke går hingste i folden af hensyn til færdsel til hest, hvor der også blev påpeget at lågeudformingen er vigtig. Endeligt blev det drøftet om får kunne afgræsse i området.

Naturstyrelsen efterspurgte ønsker om friluftsmæssige muligheder, idet der i sammenhæng med græsningsprojektet vil blive set på friluftsplanlægningen for hele det statsejede området i Husby Klitplantage.

Naturstyrelsen opfodrede til at indsende bemærkninger/input til selve græsningsprojektet, men efterlyste også ønsker/forslag til hvordan de rekreative muligheder i Husby Klitplantage kan styres og forbedres. Se ideoplæg. Input ønskes fremsendt senest 15. august 2021.

Efter en præsentation af og dialog om projektet guidede biolog Henning Fjord Aaser fra Naturstyrelsen en tur gennem terrænet.

Referater fra møder i den videnskabelige arbejdsgruppe:

1) Første møde 

2) Bilag til 1. møde

3) Andet møde

 

Kontakt

Biolog Tina C.M. Pedersen
Naturstyrelsen Vestjylland

E-mail: Obfuscated Email

Tlf.: 22 90 73 10

 

 

 

Fakta om projektet

  • Husby Klitplantage er på godt 1100 ha og på ca. 400 ha skal store planteædere græsse hele året.
  • Projektet er et forskningsprojekt, der skal bibringe viden om effekter af helårsgræsning på såvel klitnatur som på friluftslivsområdet.