Hjælp kirkeuglen

Formålet med projektet er at stoppe tilbagegangen af den danske kirkeuglebestand, som har været faldende i hvert fald siden 1970´erne. Hovedproblemet for de danske kirkeugler ligger i en for lav ungeproduktion. De voksne fugle lever lige så længe som før i tiden. Fødemangel i yngletiden ser ud til at være nøglefaktoren, med ulykker efter ungernes udflyvning som en væsentlig ekstra faktor.

Konkrete tiltag: opsøge kontakt til ejere med kendt og potentiel forekomst af kirkeugler, fodring i yngletiden, biotoppleje fx gennem sikring af afgræssende arealer nær redestederne, afværgeforanstaltninger for at reducere dødeligheden og afholdelse af offentlige møder/ugleture.

Kirkeugle - foto Johnny Laursen

Fakta om projektet

Tidsperiode

Afsluttet jan. 2014

Projekt titel

Hjælp kirkeuglen

Ansøger for projektet

Agri Nord

Kontaktperson

Svend Lassen

Deltagere i partnerskabet

Agri Nord
Dansk Ornitologisk Forening
Danmarks Naturfredningsfor.
Vesthimmerlands Kommune
Rebild Kommune
Aalborg Kommune

Projektets samlede udgifter

3.099.750 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber

2.168.200 kr.

Frivillige arbejdstimer

600 timer

Om projektet

Naturstyrelsen har bevilliget 2,1 mio. kr. til et projekt, der skal hjælpe den truede kirkeugle. Projektet med titlen "Hjælp kirkeuglen" udføres i et Grønt Partnerskab mellem landboforeningen AgriNord, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Naturfredningsforening og Vesthimmerlands, Rebild og Aalborg kommuner.

Partnerskabsprojektet har to søjler:

1. Aftaler om fodring som akutindsats. Undersøgelserne viser en ungeoverlevelse på 80 % ved fodring mod 20 % i kontrolgruppen. Som foder anvendes dybfrosne, daggamle kyllinger.

2. En længerevarende indsats for at forbede kirkeuglens naturlige fødesøgningsmuligheder gennem pleje, især afgræsning af arealer, der ligger tæt på redestedet. Undersøgelserne viser, at kirkeuglen i yngletiden har en kort fødesøgningsradius, idet over halvdelen af uglerne observeres søge føde indenfor 125 m fra redestedet.

Tidligere har man troet, at det drastiske fald i bestanden af den charmerende lille fugl, der engang var den almindeligste ugle i Jylland, skyldtes manglende redemuligheder. Kirketårne var blevet lukket og hule træer fældet. Undersøgelserne viser imidlertid, at det snarere er den almindelige omstukturering af landbruget, der er problemet. Vidtstrakte kornmarker er ikke uglernes livret, mens selv små græssede arealer nær redestedet kan sikre artens overlevelse. Det viser sig da også, at det kreaturrige Vesthimmerland er et af kirkeuglernes kerneområder.

Det vurderes at den nuværende bestand (forår 2011) ligger på ca. 50 par. Projektet har pt. kendskab til omkring 35 par. Det er målet at få bestanden op på omkring 100 par, der vil være tilstrækkeligt til at sikre en levedygtig bestand i Danmark.

Projektet kørte i en femårig periode og sluttede i 2014.

Nyheder fra projektet

Videoer