Hjeds Sø

Hjeds Sø. Foto: Naturstyrelsen

Projektbeskrivelse

Projektet vil genskabe den tidligere Hjeds Sø på ca. 25 ha, der blev afvandet ved det forrige århundredskifte.

Den øvre ende af Binderup Å lægges tilbage i sit oprindelige leje, og vil derved gennemløbe den sydlige del af Hjeds sø.

Dræntilløb fra oplandet afbrydes ved skræntfod, så drænvandet kan fordeles ud over engene. Dræn og grøfter i engene afbrydes.

Kort over området

Kort over projektområdet

Projektet der i alt berører 80 ha, ventes at kunne tilbageholde ca. 8,5 t. kvæl­stof og dermed mindske belastningen af Nibe Bredning i Limfjorden.

Projekt finansiering

Projektet finansieres af EU og Miljø- og Fødevareministeriets landdistriktsprogram

Læs mere om: Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

Projektets budget er ca. 5,5 mio. kr.

 

Kontakt

Kjeld Lundager Jørgensen

agronom
Naturstyrelsen Himmerland

13 vådområdeprojekter

Naturstyrelsens enheder gennemfører i 2012-2018 i alt 13 statslige vådområdeprojekter, der supplerer den kommunale vådområdeindsats og bidrager til, at Danmark opfylder sine forpligtelser efter EU's vandrammedirektiv.

De 13 områder er valgt, fordi de giver den største forbedring af vandmiljøet for færrest penge. Der er typisk tale om lavtliggende jorder tæt på åerne, eller tidligere afvandede søer, hvor man kan genskabe de naturlige vandstandsforhold.

Projekterne omfatter i alt ca. 1600 hektar (16,0 km 2). De færdige vådområder vil resultere i en reduktion af kvælstofbelastningen med henved 184 tons kvælstof årligt. Der er afsat 157 mio. kr. til projekterne.

Læs mere om realiseringen af den statslige vådområdeindsats

undefined

undefined