Højbjerg Skov - skovrejsning ved Korsør

Samarbejdsaftale om skovrejsning mellem Korsør Kommune og Naturstyrelsen

Ny statsskov ved Korsør

Aftalen mellem Korsør Kommune og Miljøministeriet vil betyde etablering af en ny statsskov på ca. 70 ha. Der er mange gode grunde til at plante ny skov.

Friluftsliv
Skovture er et af de mest benyttede friluftstilbud af danskerne. Derfor vil den nye skov spille en vigtig rolle for voksne og børns friluftsliv.

Børns leg i naturen udvikler uden tvivl deres kreativitet, naturglæde og trivsel. Netop bynære skove er derfor vigtige for at lære børnene at både benytte og beskytte naturen.

Undersøgelser viser, at jo tættere mennesker bor på grønne områder, jo mere besøger vi dem. Endvidere er der påvist en sammenhæng mellem, hvor tæt folk bor på grønne områder, og hvor ustresset folk føler sig.

Mere natur
Den nye skov vil styrke den vilde flora og fauna i landskabet. Fugle og pattedyr der primært er knyttet til skov vil hurtigt komme, mens det vil tage en årrække, før en egentlig skovbundsflora vil indfinde sig.

I den nye skov vil der ikke blive plantet træer over det hele. Der skal også etableres lysninger, (gen)etableres vandhuller, frilægges rørlagte grøfter o.a. I gennemsnit tilplantes kun ca. 75 % af de statslige skovrejsningsområder med træer. På det resterende areal anlægges vedvarende græsarealer, vandhuller o.lign.

Nye oplevelser
Højbjerg Skov vil, som andre nye skove der plantes, tilføre landskabet nye oplevelser. I sig selv taler skovene til alle vore sanser. Der er noget for øjne, ører, næse, følesans og for musklerne.

Men skovene påvirker også på mange måder det omgivende landskab – først og fremmest visuelt. Landskabsbilledet bliver et andet, og derfor er den landskabelige indpasning et vigtigt hensyn som skal varetages i forbindelse med planlægningen af den nye skovs indretning.

Dette arbejde skal for Højbjerg Skov ske i et nært samarbejde mellem Statsskovdistriktet og de lokale brugere.

Træproduktion
Danskerne bruger meget træ. Mere end vi selv producerer. Med tiden vil Højbjerg Skov også producere træ, og derfor medvirke til, at vi fremover kan dække en større del af vores træforbrug med træ produceret i Danmark.

Rent grundvand
Skovrejsningen vil give en varig beskyttelse af grundvandet under skoven.

Korsør Kommune