Aftaleudkast

Aftale om samarbejde mellem Korsør Kommune og Miljøministeriet om etablering af Højbjerg Statsskov.

1. Aftalens omfang:

Aftalen omfatter tilplantning og etablering af Højbjerg Statsskov inden for det på vedhæftede kortbilag viste område. Kortbilaget udgør bilag A. Hele området er allerede erhvervet af Korsør Kommune.

2. Formål:

Formålet er at etablere et offentligt skovområde, der kan udvikle sig til et attraktivt nærrekreativt område og udgøre en bynær grøn kile mellem Korsør by og Svenstrup. Skoven vil ligge ca. 2 km fra Korsør bys centrum.

Højbjerg Skov, der vil få en størrelse på ca. 70 ha , vil få stor friluftsmæssig betydning for Korsør Kommune. Skoven skal desuden medvirke til at beskytte grundvandet og dermed bidrage positivt til kvaliteten af kommunens vandforsyning.

Herudover vil skoven få stor landskabelig, natur- og træproduktionsmæssig værdi.

Kommunens skovprocent er i øjeblikket ca. 3,5% i forhold til landsgennemsnittet på ca. 11 %.

3.Baggrund:

I Vestsjælland amts regionplan er projektområdet ved Højbjerg udlagt til skovrejsningsområde, og kommunens ønske om at etablere en statsskov på stedet harmonere med regeringens naturpolitik, der prioritere etablering af bynære statsskove.

4. Økonomi:

Hele projektområdet udgør ca. 80 ha . Det samlede område ejes af Korsør kommune. Det er en forudsætning, at kommunen vederlagsfrit overdrager arealerne til staten.

Miljøministeriets omkostninger til tilplantning, naturgenopretning og friluftstiltag forventes at blive ca. 3,5 mill. kr.

Kommunen yder staten et beløb i finansåret 2004, der svarer til tilplantning af 1,82 ha , som er erstatning for ophævet fredskovspligt andet steds i Korsør Kommune.

5. Overdragelse af arealer:

Miljøministeriet kommer til at stå som eneejer af projektarealet fra 2003. Miljøministeriet overtager driften af arealerne etapevis i 2003, 2004 og 2005 efter høst.

Korsør Kommune administrerer de angivne statsarealer fra overdragelsen og indtil statsskovdistriktet iværksætter plantning som angivet senest på bilag A, eller ved varsling 1 år forud. Kommunens vederlag for at administrere arealerne svarer til indtægterne ved den opnåelige landbrugsforpagtning fra 3die-mand, så længe administrationen pågår. Korsør kommune påtager sig at holde arealerne dyrkede, indtil statsskovdistriktet selv overtager driften af arealerne de pågældende år efter høst.

Korsør Kommune kan senest i foråret 2003 udvide samarbejdsaftalens råderum til også at omfatte arealet mellem fabrikssporet og Tårnborgvej. Området bliver derved en del af statsskoven, dog uden at blive tæt beplantet. Arealet beplantes og tilsås så Korsør Kommune kan foretage græsklipning til brug for temporær parkering i forb. m. større kongres eller mødeaktiviteter.

I forbindelse med overdragelsen af arealerne tinglyses der forkøbsret for Korsør kommune på de overdragne matrikelnumre. Tinglysningsdeklarationen er vist i Bilag B. Det skal dog understreges, at hensigten for begge parter er evigtvarende drift af statsskov på projektarealet.

Miljøministeriet varetager skødeskrivning m.v. i forbindelse med arealoverdragelserne i skovrejsningsområdet. Udgifter til de nødvendige matrikulære ændringer og tinglysning bæres ligeledes af Miljøministeriet.

6. Skovens etablering og indretning:

Miljøministeriet forestår den overordnede planlægning, tilplantning og naturgenopretning m.v. af arealerne. Udgifterne hertil afholdes at Miljøministeriet.

I forbindelse med planlægning af skoven gennemfører parterne en aktiv inddragelse af borgerne i Korsør Kommune med involvering af kommunens Agenda 21 organisation efter planen skitseret i bilag C.

Etablering og drift af skov- og naturarealer skal ske skånsomt overfor miljøet for at sikre en kvalitetsmæssig acceptabel og uforurenet grundvandsdannelse.

Miljøministeriet forestår endvidere anlæg af almindelige friluftsanlæg såsom veje, gang- og ridestier, P-pladser og opholdsarealer, information m.v. Udgifterne hertil afholdes med mindre andet aftales af Miljøministeriet i det omfang, man kan finde midler hertil.

Korsør kommune vil senest i budgetåret 2006 søge midler frigivet til etablering af mindre ubefæstede p-pladser umiddelbart op til den kommunale sti ved Højbjerg og ved indkørslen fra Korsør by og efter krydsningen af det tidligere banespor, samt opsætte 3 bænke med papirkurve i stiforløbet.

Korsør kommune bidrager til områdets løbende drift ved at have ansvaret for hovedstiforbindelsen mellem Korsør by og Svenstrup samt mellem Korsør St. og Svenstrup, pasning af P-pladser, vedligeholdelse af 3 bænke langs hovedstierne og tømning af affaldskurve.

Etablering og drift at skov- og naturarealer skal udføres på en måde som er skånsom overfor miljøet for at sikre en kvalitetsmæssig acceptabel grundvandsdannelse. Efter nyanlæg at skoven må der ikke udbringes nogen former for pesticider eller gødning på arealerne.

Driften at ovennævnte etablerede skov og anlæg varetages og bekostes af Miljøministeriet.

Eventuelle indtægter fra driften af arealerne tilfalder Miljøministeriet.

Større faste anlæg såsom bygninger økobasen og lignende indebærer ikke at distriktet forpligter sig til en fast bemanding af stedet. En eventuel fast naturvejledning må påregnes drevet af Korsør Kommune eller andre efter nærmere forudgående aftale med statsskovdistriktet.

Korsør Kommune underretter statsskovdistriktet, såfremt kommunen bliver opmærksom på evt. erhvervelsesmuligheder i eller lige uden for projektområdet, som kan styrke områdets funktionalitet.

7. Ansvar

Eventuelt ansvar i forbindelse med driften af arealerne, skovrejsningen og gennemførelsen af projektet påhviler Miljøministeriet, og er Korsør Kommune uvedkommende.

8. Genforhandling af aftalen

Aftalen træder i kraft ved aftalens underskrift af parterne.

Parterne er enige om, at aftalen genforhandles, hvis der sker ændringer i det udpegede skovrejsningsområde i regionplanen herunder en evt. fremtidig udvidelse af skovrejsningsområdet i regionplanen.

Bilag:


For Miljøministeriet, den
Hans Chr. Schmidt
Miljøminister

For Korsør Kommune, den
Flemming Erichsen
Borgmester