Typiske arter

Højmoser er en artsfattig naturtype, da kun få arter af planter
og dyr kan leve i det næringsfattige og sure miljø der findes her.

Planter i højmosen

I Danmark er højmoserne den eneste naturtype som ikke indeholder græsarter. De vigtigste planter for højmoserne er tørvemosserne (Sphagnum) , som talt i arter og individer er den hyppigst forekommende plantegruppe på højmoserne. De forskellige arter af tørvemos kan dog være vanskelige at skelne fra hinanden. Men tørvelaget dannes primært af arterne Sphagnum cuspidatum, S. rubellum, S. magellanicum.

Sphagnum cuspidatum. Foto:  Axel Voigt, Sønderjyllands Amt.
Foto: Axel Voigt, Sønderjyllands Amt.

Sphagnum cuspidatum

Sphagnum papillosum. Foto: Axel Voigt, Sønderjyllands Amt.
Foto: Axel Voigt, Sønderjyllands Amt.

Sphagnum papillosum

Sphagnum rubellum. Foto: Axel Voigt, Sønderjyllands Amt.
Foto: Axel Voigt, Sønderjyllands Amt.

Sphagnum rubellum

Selve højmosefladen kan være opdelt i de forholdsvis tørre tuer med arter som revling , hedelyng, klokkelyng og rosmarinlyng , og fugtige lavninger, høljer, som domineres af Sphagnum, hvid næbfrø, og smalbladet kæruld.

Dyr i højmosen

Ikke mange dyr trives i højmosernes nærringsfattige sure miljø. Men højmoserne kendetegnes samtidigt ved at de er meget lysåbne og fri for træer. Det er der flere arter der sætter pris på, bl.a. flere fuglearter som ruger på jorden og foretrækker at yngle i det åbne land. I de større moser vil f.eks. tranen slå sig ned. Derudover er det generelt ande- og vadefuglene som dominere fuglefaunaen i de upåvirkede højmoser.

Blandt sommerfuglene, er arter som moseperlemorssommerfugl, mosehøsommerfugl, moserandøje særligt knyttet til højmosen. De lever af de specielle planter som findes her, f.eks. tranebærplanten og kæruld.

Edderkopper: Tørvemosejæger ( Pardosa sphagnicola)

Guldsmede: Lille kærguldsmed ( Leucorrhinia dubia), højmose-guldsmed (Aeshna subartica) , siv-mosaikguldsmed (Aeshna juncea) og arktisk smaragdlibel (Somatochlora arctica)

Natsommerfugle: Hypenodes humidalis og Eugraphe subrosea

Dagsommerfugle: mosehøsommerfugl, moseperlemorssommerfugl, moserandøje, bølleblåfugl.

Mosehøsommerfugl. Foto: Tom Nygård Kristensen.

Moseperlemorssommerfugl. Foto: Tom Nygård Kristensen.

Moserandøje. Foto: Tom Nygård Kristensen.

Bølleblåfugl. Foto: Tom Nygård Kristensen.

Græshopper: hedegræshoppe (Metrioptera brachyptera) og sumpgræshoppe (Stethophyma grossus)

Samarbejdspartnere

LIFE+