Om højmoseprojektet

Baggrund for projektet

Højmoser er en artsfattig naturtype, men rummer alligevel flere sjældne dyre og plante arter, som kan leve i det specielle miljø, der findes her.

Der har eksisteret højmoser i Danmark i mere end 9000 år, men antallet er blevet reduceret kraftigt indenfor de seneste årtier. Mere end 90% er allerede gået tabt. Hvis højmosernes specielle plante- og dyreliv skal bevares, er en særlig indsats nødvendig nu.

Life-højmose er et EU-finansieret natur-beskyttelsesprojekt, som gennem en række konkrete initiativer skal forøge arealet med naturtypen samt forbedre forholdene for de tilbageværende højmoser.

Højmoseprojektet startede 10. januar 2005, som et samarbejde mellem Viborg Amt, Vejle Amt, Sønderjyllands Amt, Fyns amt og Naturstyrelsen. Efter at amterne er nedlagt står Naturstyrelsen alene for projektet, der løber til og med 31. december 2010.

7 Projektområder

Projektområder. Klik for at se kort i fuld størrelse. Højmoseprojektet omfatter i alt 7 projektområder, som alle ligger i EU-habitatsområder. I alt dækker projektområderne 839,9 ha.

Formål

Det overordnede mål med projektet er at opretholde og genskabe en gunstig bevaringsstatus for højmose-habitattypen (7110).

Andre hovedmål for projektet er:

 • Genopretning af vandforholdene på 361 ha højmosehabitat.
 • Rydning af 270,7 ha tilgroning med træer og buske.
 • Opretning af gunstige forhold for genskabelse af  højmose i 398 ha nedbrudt højmose.
 • Reduktion af den negative påvirkning fra atmosfærisk nærigsstofberigelse ved rydning af 270,7 ha træer og buske.
 • Udvikling af effektiv metode til genopretning af højmoser i Danmark.
 • Formidling af projektets metoder og resultater til støtte for fremtidige genopretningsprojekter af højmoser i det øvrige Danmark.

Projektøkonomi

Projektets totale budget er på 2.947.471 €.

Heraf bidrager EU-Life med 1.407.578 € svarende til 47,76 %.

Udgift (€)

Lønninger

1.090.055

Kørsel m.m.

36.913

Konsulentbistand

801.511

Materialer

63.392

Opkøb af jord

398.708

Driftsmidler

370.099

Andre udgifter

22.746

Overhead

164.047

I alt

2.947.471

Aktiviteter

En højmose er fra naturens hånd en naturtype der som regel vil tage adskillige tusinde år at udvikles, og resultaterne af genopretningstiltag vil derfor også først ses efter årtier.

Der vil i projektet hovedsageligt blive brugt følgende metoder:

 • Rydning
 • Vandstandshævning
 • Opdæmning
 • Knusning af drænrør
 • Grene i grøfter til fremme af Sphagnumvækst med substrat.
 • Udjævning af sider på gamle tørvevægge

Samarbejdspartnere

LIFE+