Brandstrup Mose

Projektområde. Klik for flere kort.
Projektområde Brandstrup Mose

Projektområdet på 52 ha ligger i habitatområde nr. 34.

Brandstrup Mose ligger i en fordybning i et bakket moræne landskab. Mosen er dannet ved opfyldning af en sø, og hvis man tæller sø-aflejringerne med, er der aflejringer for mere end 9000 år. I den intakte del af højmosen er der tre meter tørv.
Området er meget påvirket af tidligere tiders tørvegravning, dræning og landbrugsmæssig dyrkning, og der er således kun en lille del af den oprindelige tørveflade tilbage. Tørvegravningen har resulteret i et område med store niveauforskelle, hvor de tørre områder domineres af birk og andre løvtræer eller nåletræer. Andre områder domineres af blåtop, og der er mange vandfyldte huller, hvor der flyder måtter af Sphagnum .

§3 Områder

Området er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens §3.

Brandstrup Mose. Foto: Jydsk Luftfoto.

Hvad sker der?

  • Blokering af dræn
    For at forhindre fortsat udtørring af højmosen er det nødvendigt at hæve vandstanden ved at blokere eksisterende dræn. Den hævede vandstand vil fremme væksten af Sphagnum og forhindre tilgroningen med buske.
  • Rydning af træer og buske
    Træer og buske har en række skadelige effekter på højmoser. De skygger for højmosevegetationen, øger fordampningen, mindsker den nedbørsmængde der når overfladen af højmosen, forhindre væksten af tørveformende plantearter, og endelig øger træer og buske næringsstoftilførslen fra atmosfæren.
    Eftersom området tidligere er blevet brugt til tørvegravning, er terrænet meget vanskeligt at bevæge sig rundt i. Der er en blanding af tørre og våde områder, og pludselige dybe vandfyldte huller. Det er derfor meget vanskeligt at få maskiner ind i området for at rydde bevoksningen. De gamle veje fra tørvegravningstiden vil derfor blive midlertidigt forstærket med træstammer og træflis fra området. Fældningen vil ske med motorsav, og stammerne blive trukket ud til vejen med en wire fra en maskine.

Samarbejdspartnere

LIFE+