Store Økssø

Projektområde. Klik for flere kort.
Projektområde Store Økssø

Habitatområde nr. 20 er 8748 ha stort – heraf er 142 ha med i højmoseprojektet.

Området er et af de største skovområder i Danmark, og gennemløbes af to store åer. Der er store nåletræsplantager blandet med løvskov, enge, moser, søer, hede, kalkholdige kilder etc. i et meget varieret landskab.

Projektområdet udgøres af to områder henholdsvis Havemosen nord for Store økssø og St. Økssø Mose vest for søen. De to projektområder beskrives i to dele, da der er store forskelle i deres historie og trusler mod naturtypen.

Havemosen er en tidligere højmose, som er stærkt påvirket af tørvegravning og mindre plantager. Området er en mosaik af nedbrudt højmose med flydende måtter af Sphagnum i vandhuller, og enebærkrat på hede eller kalkrigt overdrev.

St. Økssø Mose var en højmose indtil ca. 1940 hvor den blev systematisk drænet og tilplantet med ikke-hjemmehørende nåletræer (Sitka-gran). I den nordlige del af området, hvor tørvegravningen har fundet sted, ligner vegetationen stadig den man finder i den nedbrudte højmose i Havemosen. Den midterste del af området er stort set uden vegetation bortset fra de store nåletræer, og blandede bevoksninger af nåltræer og birk. Der vokser Sphagnum i nogle grøfter, da dræningen ikke opretholdes.
Den oprindelige tørveoverflade eksisterer stadig, men er stærkt nedbrudt i de øverste lag. Ved projektets start kan størstedelen af vegetationen således ikke kategoriseres efter habitatdirektivet. Men det er målet at området efter genopretningen skal kunne klassificeres som '7120 Nedbrudte højmoser med mulighed for gendannelse' med en fortsat udvikling mod '7110 *Aktive højmoser'.

Store Økssø. Foto: Jydsk Luftfoto.

Genopretningen af St. Økssø Mose adskiller sig væsentligt fra de andre projektområder, da man ikke har erfaringer fra Danmark med at genoprettet højmoser som er vokset til med skov.Flere sjældne arter lever i projektområdet, bl.a. Damflagermus og muligvis også Bred vandkalv. Begge arter vil have gavn af rydningerne og genopretningen af vandforholdene i projektområdet.

§3 Områder

Området er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens §3.

Hvad sker der?

  • Opdæming af grøft. Foto: Leif Lyngsø. Blokering af dræn
    For at forhindre fortsat udtørring af højmosen er det nødvendigt at hæve vandstanden ved at blokere eksisterende dræn. Den hævede vandstand vil fremme væksten af Sphagnum og forhindre tilgroningen med buske.
  • Opsættelse af gangbro
    Den eksisterende vandresti i området vil pga. vandstandshævningen blive oversvømmet, og der skal derfor genetableres 800 m sti inklusiv 6 m gangbro.
  • Rydning af træer og buske
    Træer og buske har en række skadelige effekter på højmoser. De skygger for højmosevegetationen, øger fordampningen, mindsker den nedbørsmængde der når overfladen af højmosen, forhindre væksten af tørveformende plantearter, og endelig øger træer og buske næringsstoftilførslen fra atmosfæren.


Rydning af træer. Foto: Lars Lyngsø.

 

Samarbejdspartnere

LIFE+