Storelung

 • Projektområde Storelung. Klik for flere kort.
  Projektområde Storelung. Klik for flere kort.

  Kort

Projektområde Storelung på 29 ha ligger i habitatområde nr. 103.

Storelung er en nedbrudt højmose med mulighed for naturlig gendannelse (Habitattype 7120). Den bærer præg af tidligere tiders tørvegravning med rester af tørvegrave og drængrøfter.

Tørvelaget er op til 3,5 m tykt, og på store dele af mosen er vegetationen stadig domineret af typiske højmoseplanter især Sphagnum.

Storelung er en af de få tørvemoser øst for israndlinien i Danmark. Muligheden for gendannelse tilbage til højmose gør det til et område af både regional, national og international betydning. Samtidigt er området en vigtig lokalitet for en række sjældne plantearter, f.eks. Rosmarinlyng, Liden Soldug, Rundbladet Soldug, Klokkelyng, Tue-Kæruld, Femradet Ulvefod, Hvid Næbfrø og Tranebær. Storelung er desuden et af de vigtigste insekthabitater i Fyns Amt med sjældne arter som Sortgrå sækspinder, Engperlemorsommerfugl og Moseperlemorsommerfugl.

§3 Områder

Området er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens §3.

Storelung. Foto: Jydsk Luftfoto.

Hvad sker der?

 • Genopretning af naturlige vandforhold
  For at forhindre fortsat udtørring af højmosen er det nødvendigt at hæve vandstanden ved at blokere eksisterende dræn. Der er stadig 2400 m dræn, som aldrig er blevet effektivt blokeret. Den hævede vandstand vil fremme væksten af Sphagnum og forhindre tilgroningen med buske.
  I Storelung er der 20 ha, hvor naturlige vandforhold skal genoprettes.
 • Rydning af træer og buske
  Træer og buske har en række skadelige effekter på højmoser. De skygger for højmosevegetationen, øger fordampningen, mindsker den nedbørsmængde der når overfladen af højmosen, forhindre væksten af tørveformende plantearter, og endelig øger træer og buske næringsstoftilførslen fra atmosfæren.
  I projektområde Storelung skal der ryddes 1,7 ha bevoksning.

Samarbejdspartnere

LIFE+