Svanemose

 • Projektområde Svanemose. Klik for flere kort.
  Projektområde Svanemose. Klik for flere kort.

  Kort

Projektområde Svanemose på 112 ha ligger i habitatområde nr. 250 som er 175 ha stort.

Svanemosen ligger i en fordybning i et bakket morænelandskab. En oversigt over moser fra 1920'erne beskriver Svanemosen som 174 ha højmose med en gennemsnitlig tørvedybde på 3 m med et maksimum på 5,2 m. I dag er kun 80 % af dette areal tørvemose.

To centrale dele af området har stadig en næsten naturlig højmoseflade med tuer og høljer .

Pga. tidligere udnyttelse er der niveau-forskelle i området, og i kombination med dræning fører det til en fortsat nedbrydning af højmosen.

Som en følge af skovbrug er tilgroning et problem i det meste af området. I kanten rundt om tørvemosen vokser en tæt gammel skov med en veludviklet underskov.

Svanemosen er en af de få tilbageværende højmoser i Østjylland, som er i noget nær naturlig tilstand. Området er af stor national og international betydning ikke mindst pga. de tykke tørvelag, som inderholder meget information.

§3 Områder

Området er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens §3.

Svanemosen. Foto: Jydsk Luftfoto.


Hvad sker der?

 • Genopretning af naturlige vandforhold
  For at forhindre fortsat udtørring af højmosen er det nødvendigt at hæve vandstanden ved at blokere eksisterende dræn. Den hævede vandstand vil fremme væksten af Sphagnum og forhindre tilgroningen med buske.
  I Svanemosen er der 80 ha, hvor naturlige vandforhold skal genoprettes.  BLokering af dræn er udført i 2009.
 • Rydning af træer og buske
  Træer og buske har en række skadelige effekter på højmoser. De skygger for højmosevegetationen, øger fordampningen, mindsker den nedbørsmængde der når overfladen af højmosen, forhindre væksten af tørveformende plantearter, og endelig øger træer og buske næringsstoftilførslen fra atmosfæren.
  I projektområde Svanemose skal der ryddes ca. 62 ha bevoksning. En randzone af den gamle skov vil blive ladt tilbage for at bevare denne værdifulde naturtype.
  Rydningen er især udført i årene 2007 og 2008.
 • Gangbro
  Den eksisterende sti i området vil blive oversvømmet som følge af vandstandshævningen, og der skal derfor etableres et nyt sti-system på 1,2 km. Stien/gangbroen vil blive lavet af 2-3 parallelle planker.
 • Udsigtstårn
  Tårnet bygges ved gangbroen i det nordøstlige hjørne af den størst tørvegrav i området. Her vil der være udsigt over højmosen, og mulighed for at se områdets dyreliv som er rigt på ænder, gæs, vadefugle, spætter og ugler.
  Tårnet er ved at blive udført i 2010, og det bliver placeret i den sydøstlige del af rydningen, hvorfra der også vil blive en særdeles god mulighed for at observere fugle og dyr i mosen.
  Fugletårnet, som næsten er færdigbygget ultimo juli 2010 (foto SNS Ole L. Klitgaard)

Billeder fra arbejdet i mosen

Samarbejdspartnere

LIFE+