Gribskov - høslætsenge

Omkring Strøgårdsvang i den syd-vestlige del af Gribskov er der i dag mange lysninger, hvor der tidligere var høenge. Bønderne var afhængige af høet til gårdens dyr. Omkring 2. verdenskrig var det ikke længere rentabelt at hente hø i skoven og engene groede til med høje og stride græsser.

På mange af engene dominerer kun få arter i dag, men enkelte enge har stadig partier af med den oprindelige flora. Disse små pletter vidner om mulighederne for, at få de mere artsrige blomstrende enge tilbage og derfor blev et arbejde sat i gang i 1996, hvor lysningernes flora og tilstand blev gennemgået, og nogle blev udvalgt til arealer med høslæt. Nogle blev slået med le, andre med fingerklipper trukket af hest. Men i længden var det for dyrt. På den baggrund opstod Støgårdsvang Høslætslaug , et frivilligt laug, som siden 1999 har slået Nydam.

Høeng, det første skår er slået. Foto: Ole Andersen

Og resultatet er opmuntrende. Antallet af plantearter er doblet siden 1996, så engen i dag rummer 98 arter. Hvor der før var et mindre parti af engen, der husede størstedelen af den oprindelige flora, har den nu bredt sig til det meste af engen. 20 arter pr. m2 er der talt, også i de områder, hvor der før næsten kun voksede rørgræs. De mange blomsterplanter har tiltrukket insekter og andre dyr. 20 forskellige dagsommerfugle, 18 guldsmede- og vandnymfearter og snog, hugorm, stålorm, skovfirben, skrubtudse og butsnudet frø er set på engen. Både padder og krybdyr er på listen over fredede dyr.

Kærtidsel. Foto: Ole Andersen

Lav ranunkel. Foto: Ole Andersen

Butsnudet frø. Foto: Ole Andersen

 

Høet, som hverken får eller kreaturer ville æde de første år, er nu af en eftertragtet kvalitet. Og så har det fået det økologiske stempel, da Naturstyrelsen – Nordsjælland har fået økologisk autorisation til juletræer, får og høenge. Det græs, der spirer frem efter høslættet er nu friskt og saftigt og tiltrækker både rådyr og dådyr, som derved hjælper med at holde vegetationen lav.

Høet på Nydam slås omkring 1. juli. Samme dag sættes det i 2 ca. 100 m lange hæs. Det ser flot ud og er et besøg værd, hvis man alligevel er på disse kanter. Hæssene står i nogle uger, afhængigt af vejret, før det slæbes ud og bliver presset til baller.
Desværre er der ikke energi til at holde alle skovpartens enge på denne måde. 3 andre bliver slået med maskine og høet bliver fjernet. På den måde øges artsrigdommen også der.

Sammenrivning af høet til hæs er et stort arbejde. Foto: Ole Andersen

Danmark har ved underskrivelsen af flere internationale konventioner forpligtet sig til at øge den biologiske mangfoldighed i landet. Dette er én af måderne at gøre det på.

Læs mere på Strøgårdsvang Høslætslaugs egen hjemmeside .

Andre Links:

Blomster fremmes af høslet

Høet sættes i hæs

Floraliste 1996

Floraliste 2003

Floraliste 2006
Floraliste for Nydam 2008.pdf

Sommerfugleliste fra Nydam og Sellebæk mose 2000
Lefestival 2008

Temanummer af URT om høenge


Dansen over engen

(Artikel bragt i Frederiksborg Amtsavis juni 2008)

Engsti folder