Høvblege, Møns Klint - LDP Rydning og forberedelse til afgræsning

Høvblege

Udsigt over overdrevsarealet på Høvblege

Projekttype

Rydning og forberedelse til afgræsning

Periode

September 2016 til december 2018

Projektareal

34,85 ha

Samarbejdspartnere

Stuboggren,  Høvblegebanden, Græsningsforeningen Høje Møn

Økonomi

580.642,52 kr. 

Projektbeskrivelse

Høvblege er et af de vigtigste kalkoverdrev i Danmark. Kridtet, der ligger helt oppe i jordoverfladen kun dækket af et tyndt lag muldjord, medfører at området har en helt enestående flora, bestående af flere bilag IV orkidearter, og andre sjældne planter så som alm. månerude, leverurt, vår-potentil, marktusindgylden, esparsette, langklaset vikke, ager guldstjerne og kodriver-hybrider. Høvblege rummer desuden det eneste og sidste levested for Sortplettet Blåfugl, der sætter store krav til sit levested: lysåbent og lav vegetation, så fødeplanten timian og værtsmyren, hederødmyre trives.

Kalkoverdrevets unikke flora og fauna kræver lysåbne forhold, som med den tiltagende tilgroning med buske og træer har været under pres. Et særligt problem med tiltagende opvækst af cotoneaster i den sortplettede blåfugls foretrukne yngleområde er undervejs blevet inddraget i rydningsplanen.

Projektets overordnede formål er at skabe grundlag for, at den unikke flora og fauna kan opretholde en gunstig økologisk bevaringstilstand. Dette gøres konkret ved et engangsindgreb, hvor store dele af arealet ryddes for uønsket opvækst. Den gode tilstand tilstræbes opretholdt fremover gennem nøje justeret helårsgræsning både hvad angår antal kreaturer og andre arter af plejedyr, så maskinindgreb overflødiggøres.

For mere information om EU-kommissionen og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne se her.

 

Logolinje

 

 

Projektforløb

  • Grundet en meget nedbørsrig eftersommer og efterår 2017, påbegyndes 2. etape af rydningen først i september2018 og afsluttes december.
  • Starten af januar påbegyndes 1. etape af rydningen med fokus på at rydde hegnslinjen langs skoven, især i det nordlige skel. Denne del af rydningen blev gjort maskinelt. I midten af februar bliver det besluttet at stoppe med den maskinelle del af rydningen.
  • I slutningen af marts er hegnet færdig.
  • Starten af april sættes der dyr på arealet.
  • I sommer 2017 bliver der afholdt en faglig besigtigelsesdag på projektarealer. Med afsæt i konklusioner fra besigtigelsen bliver der i starten af september ansøgt om ændring af projektet med henblik på at reducere rydningsintensiteten ift. oprindeligt planlagt og i stedet få udvidet rydningsområdet, så der kunne gøres en særlig indsats for et voksende problem med cotoneaster tilgroning på den vigtigste del af Høvblege overdrev.  
  • I starten af oktober bliver der givet tilsagn til den ansøgte ændring.
  • I midten september bliver, der ansøgt om tilskud til rydning og forberedelse til afgræsning hos Naturerhvervsstyrelsen
  • I slutningen af november bliver der givet tilsagn

Kort over projektområdet

Kort over projektområde

Kontakt

Jørgen Sandby Nielsen

Specialkonsulent
Storstrøm