Hostrup sø

Naturgenopretningsprojektet blev gennemført i perioden 2007-2019.

Hostrup Sø ligger ca. 10 km syd for Aabenraa og er med sine 202 ha den største naturlige sø i Sønderjylland. Søen er forholdsvis lavvandet, med en middeldybde på ca. 2 meter og en max dybde på 6,8 meter. Den får sit vand fra et 1445 hektar stort opland, hvoraf knap halvdelen er fra landbrugsjord, mens ¼ kommer fra den tilstødende mose.

Naturgenopretningsprojektet omfatter ca. 200 ha vest for og op til Hostrup Sø syd for Aabenraa. Afløbet fra Hostrup Sø løber via Bjerndrup Mølleå til Sønderå, som ved sit udløb bliver til Vidåen, som har udløb i Vadehavet. Projektområdet er desuden beliggende i EU fuglebeskyttelsesområde nr. 58 og Habitatområde nr. 84.

Naturgenopretningsprojektet blev finansieret af den Særlige Vand- og Naturindsats, også kaldet ”Miljømilliarden”.

Beliggenhed af projektområdet syd for Aabenraa. Projektområdet er markeret med grønt på grundkort.

Beliggenhed af projektområdet syd for Aabenraa. Projektområdet er markeret med grønt på grundkort.

Luftfoto der viser projektområdet afgrænset med rødt linje

Luftfoto der viser projektområdet afgrænset med rødt linje.

Formål med projektet

Hostrup Sø var tidligere Danmarks største lobelie- og badesø, hvor vandet var klart og der voksede sjældne planter som vandbregnen Pilledrager, den smukke Lobelie og Strandbo, der danner undersøiske græsplæner. Forekomsten af et par af disse planter var endnu tilstede i og det var sandsynlig at selv en mindre reduktion i tilledningen af humus- og næringsstoffer fra de omkringliggende moser og vandløb kunne få disse planter til at breder sig igen.

I naturgenopretningsprojektet ved Hostrup Sø var det således målet, at føre søen tilbage til en mere oprindelig tilstand. Det ønskedes gjort ved at hæve vandstanden i søen og i nogle af de omkringliggende moser, som afvander til søen. Ved hævning af vandstanden kunne opnås en betydelig reduktion i tilførslen af humus- og næringsstoffer.

Tvepibet Lobelie (Foto: Jesper Moeslund)

Tvepibet Lobelie (Foto: Jesper Moeslund)

Realisering af projektet

Det er ikke lykkedes at hæve vandstanden i Hostrup Sø, som var det oprindelige projektmål.

I et samarbejde mellem Forsvaret som lodsejer, Naturstyrelsen Vadehavet (tidligere Sønderjylland), som projektansvarlig og Aabenraa Kommune, som myndighed blev gennemført et naturgenopretningsprojekt i Klattrup Mose nord for Hostrup Sø, hvor den tidligere højmose blev genskabt ved vandstandshævning i mosen.

Projektet blev koordineret med Forsvaret, som har genskabt store åbne moseområder nord og øst for søen ved at rydde dem for skov og krat og lade kvæg afgræsse, så arealerne ikke gror til i krat og skov igen. Desuden har Forsvaret forbedret stien ud til søen fra p-pladsen ved Flensborg Landevej.

Projektbeskrivelse

Projektet ved Klattrup Mose har haft til formål at genskabe højmosen, som en vigtig parameter i målopfyldelse i fht. Natura 2000 planen for området.

Gennem forbedret hydrologi og mere vand i mosen har det været målet bibringe området et væsentligt forbedret naturindhold. Ved lukning af grøfter og etablering af små lave volde forventes det at mosen få en højere vandstand, særligt om sommeren. Vandstanden varierer hen over året, med højeste vandstand om vinteren og laveste om sommeren pga. fordampning. Vandstanden forventes at blive tilstrækkelig høj til at spiring og opvækst af Birk og Blåtop standses/forhindres, og at tørvemosser i større grad vil brede sig, også til de i dag mere tørre dele af mosen, hvor der er monokulturer af Blåtop. Derved vil opbygningen af højmosen blive genstartet, og mosen vil over de kommende hundrede år udvikle sig i en gunstig retning mod naturtypen aktiv højmose.

Foruden vandstandshævningen i Klattrup Mose, er der gennemført en opstemning af et tilløb til Hostrup Sø ved navnet Brudesø Bæk. Denne opstemning har skullet sikre en mere konstant vandstand i moserne umiddelbart vest for Hostrup Sø, samt sikre at udvaskning af nærringstoffer til Hostrup Sø mindskes.

Der er ydermere opsat et fugletårn ved Hostrup Sø rastepladsen på Flensborg Landevej, hvorfra man kan være heldig at se bl.a. havørn og fiskeørn der jævnligt fouragerer i området.

Opstemning af Brudesøbæk.

Opstemning af Brudesøbæk.

Fugletårn ved Flenborgvej-parkeringsplads.

Fugletårn ved Flenborgvej-parkeringsplads.

Projektforløb

27. maj 2011: Hydrologisk forundersøgelse færdig og lodsejerbesøg på vej.

Ved årsskiftet 2010-11 blev en undersøgelse af området færdig, en såkaldt hydrologisk forundersøgelse. I den tilhørende rapport gives der forskellige forslag til hvordan søens tilstand kan blive bedre.

Næste skridt i naturgenopretningsprojektet var en ejendomsmæssig forundersøgelse. I denne undersøgelser blev lodsejere i området, som ville blive berørt af projektet, kontaktet og få mulighed for at forholde sig til projektet.

29. august 2011: Forsvaret rydder træer og buske på 85 hektar nord og øst for Hoptrup Sø

23. oktober 2011: Forhandlinger med lodsejere om naturprojekt indledes i november.

Naturstyrelsen og NaturErhvervsstyrelsen var i kontakt med de private lodsejere ved Hostrup Sø for at høre deres mening om planerne om at lave et naturgenopretningsprojekt i området. Undervejs viste det sig, at langt de fleste lodsejere var positive over for planerne, som omfattede hævning af vandstanden i Hostrup Sø og i de tilknyttede moseområder mod nord og omkring Brudesø Bæk og Humlebæk. På denne baggrund blev i november indledt forhandlinger med de enkelte lodsejere om at gennemføre et projekt.

16. august 2012: Projektbeskrivelsen sendes i høring

Projektbeskrivelsen blev sendt i høring indtil den 13. september 2012.
Forhandlinger med lodsejere afventede offentliggørelsen af projektbeskrivelsen. I forbindelse med høringen blev lodsejerforhandlinger indledt på ny.

4. december 2012: Første aftaler med lodsejere indgåes

De første aftaler blev indgået, og det var målet at afslutte forhandlingerne inden den 1. april 2013.

28. maj 2013: Status på aftaler med lodsejere og plan for naturgenopretning

Efter møder med alle lodsejere som ville kunne blive påvirket af naturprojektet, var der opnået aftaler med 16 ud af i alt 20 lodsejere om naturgenopretning. Der kunne ikke opnås enighed med de sidste fire lodsejere. Det betød, at der ved årsskiftet 2013/2014 blev arbejdet videre med at hæve vandstanden i Brudesøbæk (Klattrup Mose), lukke drængrøfter på Forsvarets areal nord for Hostrup Sø og opsætte fugletårn og infotavle ved Flensborgvej-parkeringspladsen.

Hævning af vandstanden i Hummelbæk (Storemose og Spangtoft Mose) samt i Hostrup Sø viste sig ikke mulig af gennemføre i dette projekt. Det forventes senere muligt øge vandstanden i Hostrup Sø, idet Aabenraa Kommune ville arbejde på at bringe bundkoten i afløbet fra Hostrup Sø ved Holmvej i niveau så koten opfylder kravene i det nuværende vandløbsregulativ for åen.

14. maj 2014: Jordfordeling ved Hostrup Sø indledes

Jordfordelingen skulle tilvejebringe arealer, der skulle indgå i naturprojektet ved Hostrup Sø. Dermed skulle åbnes der nye muligheder for at lodsejere i området kunne sælge, købe eller bytte jord med projektet. Jordejere inden for projektområdet kunne vælge at beholde deres jord og modtage en økonomisk kompensation mod at lægge jord til projektet.

Jordfordelingssagen blev indledt for at sikre, at alle de nødvendige virkemidler – køb, salg og bytte af jord samt aftaler om økonomisk kompensation – var til rådighed for naturgenopretningsprojektet.

26. oktober 2016: Jordfordeling stadig i gang.

Det lykkedes ikke, at hæve vandstanden i Hostrup Sø, men der arbejdes videre med de øvrige dele af projektet.

Offentlig adgang

Store dele af området ved Hostrup Sø er militære arealer med adgang forbudt.

Overdrevet Bjergskov er statsejet og har offentlig adgang. Her findes parkering ved Flensborgvej.

Læs mere i Naturstyrelsens naturguide om Hostrup naturområde.

Kortudsnit fra Naturguiden over Hostrup Naturarealer

Kontakt

Naturstyrelsen Vadehavet

Obfuscated Email

7254 3331

Projekt type Særlig Vand- og Naturindsats (SVNI)
Indsats område Vadehavet
Periode 2007-2019
Projekt areal 200 ha

Projektledere

Marlene Quistgaard

Jens Noe Hansen