Hostrup Sø - naturgenopretning

Projektet er afsluttet d. 31/12-2019

Det er ikke lykkedes at hæve vandstanden i Hostrup Sø. I et samarbejde har Forsvaret, Naturstyrelsen Sønderjylland og Aabenraa Kommune gennemført et naturgenopretningsprojekt i Klattrup Mose, hvor den tidligere højmose søges genskabt ved vandstandshævning i mosen. Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Forsvaret, som lodsejer, Naturstyrelsen som projektejer og Aabenraa Kommune som myndighed. Projektet har til formål at genskabe højmosen i Klattrup Mose, og være en vigtig parameter i målopfyldelse i fht. Natura 2000 planen. Forbedret hydrologi og mere vand i mosen vil bibringe området et væsentligt forbedret naturindhold. Ved lukning af grøfter og etablering af små lave volde forventes det, at mosen vil få en højere vandstand, særligt om sommeren. Vandstanden varierer hen over året, med højeste vandstand om vinteren og laveste om sommeren pga. fordampning. vandstanden forventes at blive tilstrækkelig høj til at spiring og opvækst af Birk og Blåtop standses/forhindres, og at tørvemosser i større grad vil brede sig, også til de i dag mere tørre dele af mosen, hvor der er monokulturer af Blåtop. Derved vil opbygningen af højmosen blive genstartet, og mosen vil over de kommende hundrede år udvikle sig i en gunstig retning mod naturtypen aktiv højmose.

Kort over projektområdet
Opstemning af Brudesøbæk

Foruden vandstandshævningen i Klattrup Mose, er der blevet gennemført en opstemning af et tilløb til Hostrup Sø ved navnet Brudesø Bæk. Denne opstemning vil sikre en mere konstant vandstand i moserne umiddelbart vest for Hostrup Sø, samt sikre at udvaskning af nærringstoffer til Hostrup Sø mindskes.

Fugletårn ved Hostrup Sø

Der er ydermere opsat et fugletårn ved Hostrup Sø rastepladsen på Flensborg Landevej, hvorfra man kan være heldig at se bl.a. havørn og fiskeørn der jævnligt fouragerer i området.


 

Fra arkivet

Hostrup Sø var tidligere en større og renere sø end i dag. Det var Danmarks største lobelie- og badesø, hvor vandet var klart og der voksede sjældne planter som vandbregnen pilledrager, den smukke lobelie og strandbo, der danner undersøiske græsplæner.
Heldigvis findes et par af disse planter endnu i søen og sandsynligvis skal tilledningen af humus- og næringsstoffer fra de omkringliggende moser og vandløb kun reduceres lidt , før de breder sig igen.


Tvepibet lobelie. Foto: Jesper Moeslund

I naturgenopretningsprojektet ved Hostrup Sø er det målet , at føre søen tilbage til en mere oprindelig tilstand . Det ønskes gjort ved at hæve vandstanden i søen og i nogle af de omkringliggende moser . Det vil give renere vand i søen, ved at tilførslen af humus- og næringsstoffer reduceres.
Projektet koordineres med Forsvaret, som i den sidste tid har genskabt store åbne moseområder nord og øst for søen ved at rydde dem for skov og krat og lade kvæg afgræsse, så arealerne ikke gror til i krat og skov igen. Desuden har Forsvaret forbedret stien ud til søen fra p-pladsen ved Flensborg Landevej. Her er det desuden planlagt at opsætte informationstavle samt evt. et fugletårn og nogle borde-bænkesæt. 
Naturgenopretningsprojektet er en del af regeringens særlige Vand- og Naturindsats, Miljømilliarden.

Nyheder:

 

26. oktober 2016:

Jordfordeling stadig i gang.Det ser ud til, at det ikke kan lykkedes at hæve vandstanden i Hostrup Sø, men der arbejdes videre med de øvrige dele af projektet.

14. maj 2014:
Jordfordeling ved Hostrup Sø startes
Jordfordelingen skal tilvejebringe arealer, der skal indgå i naturprojektet ved Hostrup Sø. Dermed åbnes der nye muligheder for at lodsejere i området kan sælge, købe eller bytte jord med projektet. Jordejere inden for projektområdet kan fortsat vælge at beholde deres jord og modtage en økonomisk kompensation for at lægge jord til projektet.
Jordfordelingssagen er indledt for at sikre, at alle de nødvendige virkemidler – køb, salg og bytte af jord samt aftaler om økonomisk kompensation – er til rådighed for naturgenopretningsprojektet.

28. maj 2013:
Status på aftaler med lodsejere og plan for naturgenopretning
Efter møder med alle lodsejere som ville kunne blive påvirket af naturprojektet, er der indgået aftaler med 16 ud af i alt 20 lodsejere om naturgenopretning. Der kunne ikke opnås enighed med de sidste fire lodsejere. Det betyder at der nu arbejdes videre på inden årsskiftet 2013/2014 at hæve vandstanden i Brudesøbæk (Klattrup Mose), lukke drængrøfter på Forsvarets areal nord for Hostrup Sø og opsætte fugletårn og infotavle ved Flensborgvej-parkeringspladsen.
Hævning af vandstanden i Hummelbæk (Storemose og Spangtoft Mose) samt i Hostrup Sø bliver ikke gennemført i dette projekt. Dog forventes det at vandstanden i Hostrup Sø øges, da Aabenraa Kommune vil arbejde på at bringe bundkoten i afløbet fra Hostrup Sø ved Holmvej i niveau så koten opfylder kravene i det nuværende vandløbsregulativ for åen.

 

4. december 2012:
Første aftaler med lodsejere er lavet
Lodsejerforhandlinger har været i gang et stykke tid og de første aftaler er indgået. Det er målet af afslutte forhandlingerne inden den 1. april 2013.

16. august 2012:
Projektbeskrivelsen er sendt i høring
Projektbeskrivelsen er nu sendt i høring indtil den 13. september 2012. Ideer, ændringsforslag eller indsigelser kan indgives skriftligt til Aabenraa Kommune senest denne dato. 

Forhandlinger med lodsejere er blevet udskudt i længere tid, da de har afventet offentliggørelsen af projektbeskrivelsen. Da projektet er i høring nu, forventes lodsejerforhandlingerne at starte om kort tid.

23. oktober 2011:
Forhandlinger med lodsejere om naturprojekt
indledes i november.
Naturstyrelsen og Naturerhvervsstyrelsen har været i kontakt med de private lodsejere ved Hostrup Sø for at høre deres mening om planerne om at lave et naturgenopretningsprojekt i området.Undervejs har det vist sig, at langt de fleste lodsejere er positive over for planerne, som omfatter hævning af vandstanden i Hostrup Sø og i tilknyttede moseområder mod nord og omkring Brudesø Bæk og Humlebæk. På denne baggrund vil der blive indled t forhand-linger med de enkelte lodsejere om at gennemføre et projekt. Lodsejerne vil i dette øjemed blive kontaktet i slutningen af november måned i år.

29. august 2011:
Forsvaret rydder træer og buske på 85 hektar nord og øst for Hoptrup Sø
- se pressemeddelelsen her.

27. maj 2011:
Hydrologisk forundersøgelse færdig og lodsejerbesøg på vej.
Ved årsskiftet 2010-11 blev en undersøgelse af området færdig, en såkaldt hydrologisk forundersøgelse. I den tilhørende rapport gives der forskellige forslag til hvordan søens tilstand kan blive bedre. Se sammendraget nedenfor.
Næste skridt i naturgenopretningsprojektet vil være en ejendomsmæssig forundersøgelse. I denne undersøgelser vil lodsejere i området, som kan blive berørt af projektet, blive kontaktet og få mulighed for at forholde sig til projektet.

Rapporter:

Hydrologisk forundersøgelse og -rapport

Links: