Hundborg Mose lavbundsprojekt - forundersøgelse

Den tekniske forundersøgelse har til formål at belyse de tekniske og miljømæssige konsekvenser ved gennemførelse af et lavbundsprojekt i Hundborg Mose, og skal sammen med den ejendomsmæssige forundersøgelse danne grundlag for en vurdering om, hvorvidt projektet kan realiseres under de gældende økonomiske rammer for lavbundsprojekter.

Lodsejerbillede 2006, fra en regnfuld periode hvor pumpen ikke kunne følge med

Projekttype Statsligt Lavbundprojekt
Periode 2015-2017
Projektareal Ca. 200 ha
Økonomi Forundersøgelse ca. 550.000 kr

 

Projektbeskrivelse

 Hundborg Mose ligger umiddelbart syd for det markante bakkedrag Hundborgbuen. Mosen har været anvendt til tørveproduktion gennem mange år, men efter krigen blev terrænet jævnet og afvandet til landbrug. Det meste af jorden er fortsat i omdrift eller er udlagt med vedvarende græs, og der er kun mindre naturarealer. Denne forundersøgelse beskriver et muligt lavbundsprojekt i mosen. Projektet har til formål at reducere udledningen af drivhusgasser, fremme naturens kvalitet og robusthed samt forbedre vandmiljøet. Forskellige løsningsmuligheder er undersøgt og drøftet med Naturstyrelsen, lodsejerne og Thisted Kommune, og der er bred enighed om at foretrække den løsning, der beskrives her. Ved projektet fjernes pumpen, hvorved der opstår en sø. Afløbet udformes, så søens vandspejl bliver i kote 3,50 m. Desuden opstår der en mindre sø i den sydlige del af projektområdet med vandspejl i kote 3,00 m. Søerne får et samlet areal på 158 ha. Rundt om søerne opstår et smalt vådområde, så det samlede påvirkede areal bliver 192 ha. Ved projektet reduceres udledningen af drivhusgasser med 7378 ton CO₂-ækvivalenter/år svarende til 38,43 ton ha-1 år-1. Det er en stor reduktion og betydeligt over de 13 ton/ha, der kræves i lavbundsordningen. Samtidigt fjernes 33 ton N årligt fra vandmiljøet svarende til 174 kg N ha-1 år-1, hvilket er betydeligt mere end de 113 kg/ha, der normalt kræves i vådområdeprojekter. Det vurderes, at projektet netto vil tilbageholde fosfor. Fjernelsen af næringsstoffer vil reducere belastningen af Ove Sø og Ørum Sø samt Limfjorden.

Projektforløb

 

 

Forår 2015: Screening af mulige lavbundsprojekter

Forår 2015: Ansøgning om midler til forundersøgelse

Sommer 2015: Udbud af rådgivningsopgaven for teknisk og ejendomsmæssig undersøgelse

Efterår/Vinter 2015: Gennemførsel af teknisk-biologisk undersøgelse inkl. Jordprøveudtagning

Efterår/Vinter 2015: Lodsejermøde om den tekniske undersøgelse og forberedelse til den ejendomsmæssige undersøgelse.

 

Vinter 2016: Afslutning af den teknisk-biologiske undersøgelse.

Vinter 2016: Orienterende borgermøde om projektet. 120 deltagere.

Vinter/Forår 2016: Gennemførsel af den ejendomsmæssige undersøgelse.

Forår 2016: Vurdering af mulig realisering hos lodsejere/pumpelag og i Naturstyrelsen Thy.

Kort over projektområdet

Øverst i venstre hjørne ses den geografiske placering af Hundborg mose, der ligger SV for Thisted og i den øverste del af Hvidbjerg Å-systemet. I nederste venstre hjørne ses et historisk kort fra 1870, hvor man gravede tørv i området. Det store billede til højre viser projektafgrænsningen (rød) og den nye sø (blå).

Dokumentarkiv

Henrik Schjødt Kristensen

Klitplantør
Thy

Kontakt